WYDANIE ONLINE

Wiadomo, że pracownicy oprócz wynagrodzeń zasadniczych i dodatków do nich często otrzymują różnego rodzaju ryczałty, deputaty oraz ekwiwalenty. Część z nich wypłacanych jest na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów, inne zaś przysługują na podstawie przepisów zakładowych. Opłacanie składek tych świadczeń budzi wiele wątpliwości, zwłaszcza że w niektórych przypadkach część danego świadczenia wyłączona jest z oskładkowania, a od pozostałej części składki płatnik musi opłacić.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy podpisaną umowę zlecenia z osobą, która jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą i składki za siebie opłaca od 30% minimalnego wynagrodzenia. W naszej firmie ma zlecenie niezwiązane z działalnością i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł. Czy od 1 stycznia 2016 r. w dalszym ciągu będziemy zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za tego zleceniobiorcę?

czytaj więcej »

Pytanie: W okresie przebywania naszej pracownicy na urlopie rodzicielskim zawarliśmy z nią umowę o dzieło, która trwała dwa miesiące. W czasie kontroli ZUS zakwestionował ją i uznał za umowę zlecenia. Co to dla nas oznacza i z jakimi konsekwencjami się wiąże? Kto powinien opłacić zaległe składki?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik jest zatrudniony jako przedstawiciel handlowy. Jako miejsce pracy ma wskazany teren województwa mazowieckiego. Zdarza się, że wykonując obowiązki służbowe, nocuje w hotelu, a firma zwraca mu poniesione z tego tytułu wydatki. Czy taki zwrot niezwiązany z podróżą służbową podlega oskładkowaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie pobytu na urlopie wychowawczym pracownica urodziła kolejne dziecko. Jakim ubezpieczeniom będzie podlegała w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie:  Ze względu na  pożar, który miał miejsce w mieszkaniu naszego pracownika, wypłaciliśmy mu zapomogę w wysokości 4 tys. zł. Czy powinniśmy ją oskładkować?

czytaj więcej »

Pytanie: Zleceniobiorca przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 1 marca 2014 r. Aktualnie zgłosił, że chce zrezygnować z tego ubezpieczenia, począwszy od 1 stycznia 2015 r.  Czy istnieje taka możliwość, żeby wyrejestrować go  z ubezpieczenia chorobowego za okres wsteczny? Czy będzie mógł wówczas ubiegać się o zwrot zapłaconych składek na ubezpieczenie chorobowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Po upływie dwóch tygodni od zakończenia poprzedniej niezdolności do pracy pracownik przedłożył nam kolejne zwolnienie lekarskie. Mimo że na druku nie ma wpisanego kodu A, podejrzewamy, że obie niezdolności spowodowane są tą samą chorobą. Czy mimo to mamy „otworzyć” nowy okres zasiłkowy? Jesteśmy uprawnieni do wypłaty świadczeń chorobowych.

czytaj więcej »

Pytanie: W wyniku kontroli przeprowadzonej przez lekarza orzecznika ZUS pracownikowi skrócono okres zwolnienia lekarskiego. Po kilku dniach przyniósł kolejne zwolnienie wystawione przez tego samego lekarza. Na druku wpisany jest kod A. Czy możemy podjąć wypłatę zasiłku chorobowego? Jak ustalić wykorzystany już przez pracownika okres zasiłkowy, czy uwzględnić w nim całe poprzednie zwolnienie, czy tylko dni, za które wypłacony był zasiłek?

czytaj więcej »

Pytanie: Emeryt zatrudniony przez nas na podstawie umowy o pracę przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Zwrócił się do nas z prośbą o przygotowanie w jego imieniu wniosku o świadczenie rehabilitacyjne. Czy musimy przygotować taki wniosek?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zwrócił się do nas z pytaniem, czy będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Matka dziecka pracuje dorywczo na podstawie umowy zlecenia i od 1 grudnia rozpoczyna kolejną pracę. Wtedy pracownik chciałby przejść na urlop. Mamy wątpliwości, czy ma do tego prawo.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica złożyła wniosek o rehabilitację przedrentową. Jeżeli jej wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to podczas tej rehabilitacji upłynie okres zasiłkowy. Czy złożenie wniosku o taką rehabilitację oznacza automatycznie wniosek o świadczenie rehabilitacyjne?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przedłożył zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, z którego wynika, że zostało ono wystawione z tytułu opieki nad kobietą, która nie jest żoną pracownika. Czy takie zaświadczenie stanowi podstawę do wypłacenia zasiłku opiekuńczego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik oprócz umowy o pracę wykonuje także umowę zlecenia. Z umowy o pracę jego wynagrodzenie wynosi 2.000 zł miesięcznie, a z umowy zlecenia 1.000 zł miesięcznie i jest wypłacane do końca miesiąca.  W okresie 1 do 14 grudnia  pracownik będzie przebywał na urlopie ojcowskim. Jakie dokumenty należy za niego złożyć i jakie składki opłacić za grudzień?

czytaj więcej »

Pytanie: W maju zmarł mąż pracownicy. Złożyła ona wniosek o rentę rodzinną na siebie i  troje dzieci w wieku 7, 10 i 13 lat. Wynagrodzenie pracownicy jest na tyle wysokie, że przypadająca na nią część renty podlega zawieszeniu. Czy pracownica może zrezygnować z renty, czy też renta może być przyznana wyłącznie wszystkim uprawnionym i rezygnacja spowodowałaby brak możliwości wypłaty tego świadczenia dzieciom?

czytaj więcej »

Pytanie: ZUS ustalił prawo do emerytury 65-letniej pracownicy w lipcu 2015 r. Wypłata emerytury była jednak zawieszona, ponieważ pracownica nie rozwiązała stosunku pracy. Pracownica złożyła wypowiedzenie i zakończy pracę 23 grudnia. Czy za grudzień otrzyma emeryturę w pełnej miesięcznej wysokości?

czytaj więcej »

wiper-pixel