WYDANIE ONLINE

Choroba pracownika lub konieczność sprawowania przez niego opieki nad członkiem rodziny w trakcie urlopu wypoczynkowego albo urlopu bezpłatnego oznacza dla pracodawcy obowiązki. Dotyczą one przede wszystkim ustalania prawa do świadczeń, sposobu wypełniania formularzy ubezpieczeniowych oraz wpływu choroby lub opieki na trwający urlop.

czytaj więcej »

Pytanie: W firmie wprowadziliśmy dodatkowe odprawy dla emerytów i rencistów, którzy dobrowolnie odejdą z pracy na jedno z tych świadczeń. Czy tego typu wypłaty będą podlegały oskładkowaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: W regulaminie wynagradzania wprowadziliśmy zapis, że pracownikom odbywającym zagraniczną podróż służbową przysługuje dieta w wysokości 50 euro za dobę, bez względu na kraj. Czy kwota ta w pełni będzie podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikom wypłacane są świadczenia urlopowe w tej samej wysokości bez względu na wymiar czasu pracy. Zgodnie z rozporządzeniem składkowym nie odprowadzaliśmy od nich składek. Aktualnie kontrola z jednostki nadrzędnej zakwestionowała nam to i nakazała wsteczne naliczenie składek od świadczeń wypłaconych niepełnoetatowcom. Czy słusznie?

czytaj więcej »

Pytanie: Uzyskaliśmy informację, że w wypadku samochodowym zginął jeden z naszych pracowników. Co w tej sytuacji ze składkami od niezrealizowanego wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: 10 czerwca 2015 r. pracownik wykorzystał pełny 182-dniowy okres zasiłkowy. Wrócił do pracy, a następnie przedstawił zaświadczenie lekarskie  ZUS ZLA na okres od 15 do 31 lipca. Niezdolność do pracy spowodowana jest tą samą chorobą, z powodu której pracownik był niezdolny do pracy do 10 czerwca. Czy w tej sytuacji należy uznać nieobecność pracownika za usprawiedliwioną bez wypłacania świadczeń za ten okres?  

czytaj więcej »

Pytanie:  Zleciliśmy własnemu pracownikowi pracę o innym charakterze niż ta wykonywana w ramach umowy o pracę. Z przepisów wynika, że w takiej sytuacji, dla celów ubezpieczeń społecznych,  zleceniobiorca traktowany jest jak pracownik. Czy do ZUS musimy zgłosić tego pracownika z kodem tytułu ubezpieczenia przewidzianym dla umowy zlecenia i wskazać, że podlega on wszystkim ubezpieczeniom tak jak pracownik?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zwichnęła nogę i z tego powodu dostała zaświadczenie o niezdolności do pracy na 6 tygodni. Za ten okres ma prawo do zasiłku chorobowego. W trakcie  okresu niezdolności do pracy zachorowało dziecko pracownicy, co zostało udokumentowane przedstawionym zaświadczeniem lekarskim. Czy musimy wypłacić dwa zasiłki za ten okres, tzn. chorobowy i opiekuńczy?

czytaj więcej »

Pytanie:  54-letni zleceniobiorca przez 3 tygodnie przebywał w szpitalu. Czy za ten okres należy mu wypłacić zasiłek chorobowy w wysokości 80% czy też w wysokości 70%?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik spłaca pożyczkę mieszkaniową udzieloną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Raty pożyczki potrącane są co miesiąc z wynagrodzenia. Od 15 lipca pracownik choruje i przewidywany okres niezdolności do pracy wyniesie ok. 2–3 miesięcy. Pracownik przysłał pismo, w którym prosi o niedokonywanie potrąceń z wynagrodzenia, a następnie zasiłku chorobowego tytułu pożyczki.

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownik wynajmuje leżące na jego posesji pomieszczenia magazynowe, z czego uzyskuje comiesięczny przychód. Czy z tego powodu pracownik będzie pozbawiony  prawa do świadczeń chorobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim wypłacane było wynagrodzenie za dyżury. Czy kwoty te powinniśmy przyjąć do podstawy wymiaru zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie:  Uzyskaliśmy informację, że pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim wyjechał do pracy do Niemiec. Czy na tej podstawie możemy wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie wypowiedzenia pracownik przedłożył nam zwolnienie lekarskie potwierdzające konieczność sprawowania przez niego opieki nad małoletnim dzieckiem, którego końcowa data przypada już po ustaniu stosunku pracy. Jakie dokumenty w tej sytuacji musimy przekazać do ZUS, aby organ ten podjął wypłatę zasiłku opiekuńczego po rozwiązaniu umowy o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Za pierwsze kilka dni zwolnienia lekarskiego pracownik nie nabył prawa do wynagrodzenia chorobowego, ponieważ przypadały one na okres wyczekiwania. Jak obliczyć wynagrodzenie za pozostały okres objęty zwolnieniem oraz jak wykazać to zwolnienie w drukach dla ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownik poinformował nas, że otrzymał rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Czy musimy o tym zawiadomić ZUS, a jeśli tak, to w jaki sposób?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, na czym polegają zmiany w programie Płatnik (wersja 10.01.001) dotyczące firm składających się z centrali i oddziałów czy filii?

czytaj więcej »

Pytanie: Były pracownik wystąpił do nas z prośbą o wystawienie druku ZUS Rp-7 za okres sprzed 20 lat. Dokumentacja płacowa z tego okresu uległa zniszczeniu w pożarze, ocalały natomiast jedynie akta osobowe. Czy zaświadczenie możemy wystawić na podstawie umów o pracę oraz angaży, które znajdują się w aktach osobowych pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Przygotowuję dokumenty dla pracownika, który przechodzi na emeryturę. Nie jestem pewna, czy pobrane przez pracownika nagrody jubileuszowe należy wykazać do podstawy wymiaru emerytury?

czytaj więcej »

wiper-pixel