WYDANIE ONLINE

Wiadomo, ze pracownicy korzystający z urlopów otrzymują różnego rodzaju dofinansowania do wypoczynku. Niektóre z tych dopłat są całkowicie zwolnione ze składek, inne podlegają oskładkowaniu w części. Są też takie, które nie korzystają z wyłączeń składkowych w ogóle. Aby świadczenia były wolne od składek, muszą być spełnione określone warunki.

czytaj więcej »

Pytanie: Student wykonujący umowę zlecenia 26 czerwca 2015 r. obronił pracę licencjacką. Do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego został zgłoszony od 1 lipca 2015 r., ponieważ wynagrodzenie za maj otrzymał w czerwcu, a wynagrodzenie za czerwiec otrzyma w lipcu. Czy w takiej sytuacji można uznać, że postąpiliśmy prawidłowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia chciałaby w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego w dalszym ciągu wykonywać umowę zlecenia. Czy tak sytuacja jest dopuszczalna?

czytaj więcej »

Pytanie: Zleceniobiorca zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny swoją córkę, która studiuje na ostatnim roku studiów. 3 czerwca 2015 r. ukończyła ona 26 lat. Czy po ukończeniu 26 lat powinniśmy wyrejestrować ją z ubezpieczeń czy też może być ona zgłoszona aż do ukończenia ostatniego roku i dopiero wtedy należy ją wyrejestrować?

czytaj więcej »

Pytanie: W maju pracownik otrzymał w nagrodę od firmy wycieczkę. Świadczenie to błędnie uznaliśmy jako zwolnione od składek i dlatego wartości wycieczki  nie uwzględniliśmy w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Obecnie będziemy przygotowywać korektę dokumentów. Chcemy pokryć z własnych środków składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego podatek oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czy składki sfinansowane za pracownika będą stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Z osobą wykonującą w naszej firmie umowę zlecenia w sierpniu podpiszemy dodatkowo umowę o dzieło i obie umowy będą wykonywane równocześnie. Z umowy zlecenia zatrudniona przez nas osoba została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Czy zawarcie z tą osobą dodatkowo umowy o dzieło powoduje, że od wynagrodzenia wypłaconego z tej umowy powinny być naliczone wszystkie składki, czy tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 lipca 2015 r. zostanie zawarta umowa zlecenia z osobą, która w innej firmie jest pracownikiem zatrudnionym  na cały etat, ale obecnie przebywa tam na urlopie wychowawczym. Wynagrodzenie z umowy zlecenia będzie wynosiło 1.000 zł miesięcznie. Czy za tę osobę powinny być opłacane składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na FP i FGŚP?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informacje, do kiedy podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu dziecko pracownika, które zdało maturę i jeszcze nie wie, czy pójdzie na studia. Gdzie i po jakim czasie musi się ubezpieczyć?

czytaj więcej »

Pytanie: Krajowa podróż służbowa pracownicy trwała 3 doby i 4 godziny. Podczas trzech pierwszych dób zostały jej bezpłatnie zapewnione w cenie noclegów śniadania i obiady (w łącznej cenie  60 zł śniadania i 105 zł obiady), a w czwartej dobie – tylko śniadanie (za cenę 25 zł). Hotel wyszczególnił w fakturze ceny zapewnionych dań. Jak rozliczyć świadczenia z ZUS i z fiskusem?

czytaj więcej »

Pytanie: Rada miejska uchwałą powierzyła pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa pracownikom urzędu miejskiego wymienionym z imienia i nazwiska. W uchwale tej rada określiła wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od zainkasowanych osobiście należności z tytułu opłaty. Czy w związku z tym pobieranie inkasa w formie wynagrodzenia prowizyjnego przez własnego pracownika będzie obciążone składkami ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie:  Do 31 stycznia 2015 r. osoba była zatrudniona w ramach stosunku pracy. Od 1 lutego rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego tytułu opłaca wszystkie składki ZUS (w tym dobrowolną składkę chorobową). Od 10 kwietnia przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy przysługuje jej zasiłek chorobowy? Jeżeli tak, od jakiej podstawy zostanie naliczony?

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownik wykorzystał już w tym roku 14 dni opieki nad żoną. Obecnie dostarczył kolejne zwolnienie lekarskie – opiekę nad synem urodzonym 11 maja 1987 r.? Czy dokumentem uprawniającym do przyznania oraz wypłacenia zasiłku jest przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności (nie jest to potwierdzona informacja)? Czy może wykorzystać łącznie maksymalnie do 60 dni? Czy pracownikowi przysługuje taki zasiłek opiekuńczy?

czytaj więcej »

Pytanie:  Nasza pracownica mieszkała z niepełnosprawnym wnukiem, którego rodzice zginęli w wypadku. W czerwcu 2015 r. wnuk zmarł. Babcia pokryła koszty pogrzebu. Staramy się ustalić wszystkie możliwości otrzymania przez pracownicę środków finansowych. Czy babcia ma prawo do zasiłku pogrzebowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica po długotrwałym zwolnieniu lekarskim została uznana przez lekarza orzecznika ZUS za częściowo niezdolną do pracy. Sądziliśmy, że przejdzie ona na rentę i będziemy mogli zatrudnić na jej miejsce nowego pracownika. Pracownica poinformowała nas, że wraca do pracy, ponieważ nie przyznano jej renty. Lekarz medycyny pracy orzekł, że schorzenie powodujące częściową niezdolność do pracy nie jest przeciwwskazaniem do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Do tej pory mieliśmy do czynienia z sytuacjami odwrotnymi. Pracownicy, którzy składali wnioski o rentę, nie uzyskiwali jej z powodu braku niezdolności do pracy. Czy osoba niezdolna do pracy może nie dostać renty?

czytaj więcej »

wiper-pixel