WYDANIE ONLINE

Zmiany w najnowszej wersji programu mają poprawić jakość danych przekazywanych w dokumentach ubezpieczeniowych do ZUS oraz usprawnić pracę płatników składek. Dotyczą czterech najważniejszych punktów:1)      aktualizacji programu i pobieranie danych z ZUS,2)      sporządzania dokumentów zgłoszeniowych,3)      sporządzania dokumentów rozliczeniowych,4)      sporządzania dokumentów przez płatników, którzy posiadają strukturę wielooddziałową.

czytaj więcej »

W przypadku gdy firma zdecyduje się na likwidację funduszu socjalnego w trakcie roku, odpis  należy naliczyć, ale odpowiednio obniżony zgodnie z okresem obowiązywania funduszu.

czytaj więcej »

Nowe przepisy emerytalne modyfikują sposób ustalania wymiaru świadczeń dla różnych grup emerytów. Chodzi tu zarówno o osoby, dla których emerytury są wyliczane w zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 stycznia 1999 r. (w tzw. starym systemie, określanym jako system zdefiniowanego świadczenia), jak i te, które objęte są przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 1999 r. (czyli w tzw. nowym systemie emerytalnym, określanym jako system zdefiniowanej składki).

czytaj więcej »

Pierwsze wnioski o zastosowanie ulgi w spłacie składek według nowych zasad płatnicy będą mogli złożyć pod koniec 2015 roku. Zasady te wynikają z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 9 kwietnia 2015 r., która przewiduje możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty całej zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, w tym również w części finansowej przez ubezpieczonego.

czytaj więcej »

Pytanie: Z zawartej umowy zlecenia wynika, że wynagrodzenie z jej tytułu w kwocie 11.500 zł zleceniobiorca wypłaci jednorazowo po zakończeniu zlecenia, tj. pod koniec czerwca. Dla zleceniobiorcy jest to jedyne źródło utrzymania, w związku z czym objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Czy dla celów ustalenia obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy kwotę tę należy rozbić na poszczególne miesiące?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma zawarła umowę najmu lokalu wyłącznie na cele mieszkalne dla pracownika. Czynsz najmu za lokal ustalono w kwocie 3 000 zł za miesiąc. Czynsz administracyjny opłaca wynajmujący w kwocie 700 zł za miesiąc. Wynagrodzenie miesięczne pracownika wynosi 12.000zł brutto. Jaką kwotę świadczeń firma ma wliczać do podstawy opodatkowania, a jaką do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne? Czy dochód podlegający oskładkowaniu wlicza się do rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy zakładem pracy uprawnionym do wypłaty zasiłków chorobowych. Mamy pracownika, który często choruje – w tym roku był już kilkakrotnie na zwolnieniu lekarskim. Otrzymaliśmy informację z ZUS, że był wezwany na kontrolę i nie stawił się. W związku z tym ZUS wydał decyzję o utracie ważności z dniem 30 marca 2015 r. zaświadczenia lekarskiego wystawionego na okres od 10 marca do 10 kwietnia 2015 r. W dniu 10 kwietnia pracownik dostarczył jednak kolejne zwolnienie na okres od 11 do 30 kwietnia 2015 r. Jak w tej sytuacji powinien postąpić pracodawca? Czy orzeczenie ZUS o utracie ważności zaświadczenia lekarskiego jest podstawą do wstrzymania wypłaty zarówno wynagrodzenia chorobowego (za okres od 30 marca do 9 kwietnia), czy wyłącznie zasiłku (za dzień 10 kwietnia)? Czy nas zakład pracy ma prawo wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego również na podstawie kolejnego zaświadczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Z emerytem zatrudnionym w naszej firmie na 1/4 etatu chcemy podpisać dodatkową umowę zlecenia na 6 miesięcy płatną co miesiąc. Czy osobę tę będziemy musieli dodatkowo zgłosić do ubezpieczeń oraz jak ustalić podstawę wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zakupił z własnego budżetu (nie z funduszu socjalnego) ubrania sportowe dla pracowników oraz trenerów zatrudnionych na zlecenie (opłacają tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne). Osoby te uzyskują minimalne wynagrodzenie. Zakupy te nie wynikają ani z regulaminu, ani z innych przepisów. Czy od tych świadczeń należy odprowadzić zaliczkę na podatek i składki na ubezpieczenia społeczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy osobę na umowę zlecenie (zgłoszona tylko do obowiązkowego ubezpieczenia: emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego) z ustaloną kwotą wynagrodzenia za miesiąc 2.100 zł. Wypłata następuje do 10. dnia następnego miesiąca. Za styczeń wypłata będzie naliczona 9 lutego 2015 r. Osoba ta złożyła oświadczenie w celu zgłoszenia jej do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 5 lutego 2015 r. Czy od wynagrodzenia wypłaconego za styczeń 9 lutego ma być naliczona składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, czy może dopiero od wynagrodzenia za luty wypłaconego w marcu?

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie pobytu na zwolnieniu lekarskim pracownik uczestniczył w posiedzeniu rady nadzorczej. Na druku zwolnienia jest adnotacja, że chory może chodzić. Czy w przedstawionej sytuacji możemy wypłacić zasiłek chorobowy?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie wypłacamy pracownikowi ryczałt samochodowy w wysokości 400 zł i naliczamy od niego składki ZUS. Samochód służbowy pozostaje w jego dyspozycji przez cały miesiąc, nawet w okresie choroby czy urlopu. W lutym pracownik przebywał 3 dni na zwolnieniu lekarskim. Proszę o informację, czy ryczałt samochodowy należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie postanowień układu zbiorowego pracy nasza spółka wypłaca pracownikom regulaminową premię miesięczną w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego z dodatkiem funkcyjnym. Na podstawie zawartego porozumienia ze związkami zawodowymi, biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową spółki, podjęta została decyzja o wstrzymaniu wypłaty premii za lipiec i sierpień br. Czy w tej sytuacji składnik premii będzie uwzględniany przy wyliczaniu podstawy do urlopu wypoczynkowego i podstawy chorobowej za miesiące wakacyjne?

czytaj więcej »

Pytanie: Do 23 marca 2015 r. była u nas na stażu osoba skierowana do jego odbycia przez powiatowy urząd pracy (PUP). Dzień wcześniej stażystka urodziła dziecko. W umowie zawartej z PUP był zapisany obowiązek zatrudnienia tej osoby na umowę o pracę na okres 6 miesięcy po zakończeniu stażu. W związku z tym, że stażystka przed zakończeniem stażu urodziła dziecko, niemożliwe było zatrudnienie jej po zakończeniu stażu. PUP nie zgodził się jednak z tym i polecił zatrudnienie stażystki. Czy jeśli zostanie zatrudniona będzie mogła ubiegać się o urlop macierzyński lub inne tego typu świadczenia? Podczas stażu nie była odprowadzana przez PUP składka chorobowa.

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce samorządowej występuje premia regulaminowa, która obniżana jest o 1% za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy (dotyczy to zatem urlopu oraz zwolnienia lekarskiego). Z uwagi jednak na to, że w regulaminie zaznaczono, iż chodzi o dni pracy, premia ulegnie obniżeniu tylko za dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. Czy tak obniżona premia (tj. wyłącznie za dni „czarne”) wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

wiper-pixel