WYDANIE ONLINE

Zawierając samoistną umowę o dzieło niezwiązaną ze stosunkiem pracy, płatnik składek nie ma żadnych obowiązków wobec ZUS. Nie zgłasza tej osoby do ubezpieczeń i co się z tym wiąże – od wypłaconego wynagrodzenia nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Z tych powodów jest to rozwiązanie korzystne, ponieważ nie wiąże się z generowaniem dodatkowych kosztów związanych ze składkami. Umowa o dzieło nie powinna więc w zasadzie interesować  ZUS. Tak jednak nie jest, ponieważ ZUS jest uprawniony do ustalania obowiązku ubezpieczeń. W konsekwencji może badać, czy zawarta pomiędzy stronami umowa o dzieło faktycznie odpowiada cechom umowy, o której mowa w art. 627 kc. ZUS, który stwierdza podleganie ubezpieczeniom społecznym, może – bez względu na nazwę umowy i jej postanowienia wskazujące na charakter stosunku prawnego, którym strony zamierzały się poddać  – ustalić rzeczywisty jego charakter i istniejący tytuł ubezpieczenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem zleceniobiorcą organizacji pozarządowej. Od 1 kwietnia 2015 r. chciałbym podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. Zgłosiłem to płatnikowi składek, lecz dowiedziałem się, że płatnik (zleceniodawca) nie wyraża zgody na moje przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego, ponieważ nie ma na ten cel środków w budżecie. Czy w tej sytuacji mogę zgłosić się do ZUS i opłacać składkę na  ubezpieczenie chorobowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Od kwietnia będziemy wypłacali stypendium sportowe osobie, która już jedno stypendium pobiera. Jest ono wypłacane przez klub sportowy. W związku z tym, że stypendium wypłacane przez klub jest wyższe, stypendysta chciałby, abyśmy to my opłacali za niego składki na ubezpieczenia społeczne. Klub opłacałby tylko składkę zdrowotną. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik równocześnie prowadzi działalność gospodarczą. Z działalności opłaca za siebie  tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W kwietniu pracownik ma przejść na dwutygodniowy urlop ojcowski. Wynagrodzenie, które mu wypłacimy w kwietniu, ze względu na przebywanie w tym miesiącu na urlopie ojcowskim, będzie niższe od minimalnego. Czy w z związku z tym należy opłacać za niego składki na Fundusz Pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Z kilkoma pracownikami mamy zamiar podpisać umowy o zakazie konkurencji. Czy od wypłaconych im z tego tytułu kwot powinniśmy odprowadzać składki?

czytaj więcej »

Pytanie: 31 marca był ostatnim dniem pracy pracownicy, z którą rozwiązano umowę o pracę. Dnia 1 kwietnia mąż pracownicy doręczył zwolnienie lekarskie wystawione na cały kwiecień (30 dni). Pracodawca jest upoważniony do wypłaty zasiłków. Kto ma wypłacać to świadczenie i jakie obowiązki ma w związku z tym pracodawca? 

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica wykorzystała 182-dniowy okres zasiłkowy. Została skierowana na rehabilitację do ośrodka ZUS. Czy za okres tej rehabilitacji musimy wypłacać jakieś świadczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Od kwietnia br. pracownica uzyskała prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Pracownica pobiera rentę w pełnej wysokości, ponieważ wysokość jej wynagrodzenia nie powoduje zawieszenia (ani nawet zmniejszenia) świadczenia rentowego. Czy w przypadku choroby pracownica będzie miała prawo do zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 15 marca syn pracownicy ukończył 14 lat. Dnia 23 marca przedstawiła ona zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, z którego wynika, że w dniach 23–31 marca (9 dni) musiała sprawować nad nim osobistą opiekę. W bieżącym roku pracownica wcześniej wykorzystała już 15 dni pobierania zasiłku opiekuńczego na tego syna. Czy możemy wypłacić zasiłek opiekuńczy w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza była pracownica przez trzy lata pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy. Była to renta okresowa przyznana do końca listopada 2014 r. W październiku 2014 r. pracownica skończyła 60 lat i była pewna, że od 1 grudnia otrzyma emeryturę z urzędu. ZUS odmówił prawa do tego świadczenia i poinformował rencistkę o konieczności złożenia wniosku o dalszą wypłatę renty. Czy takie postępowanie jest właściwe? 

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz były pracownik wystąpił do nas o zaświadczenie ZUS Rp-7  w celu ustalenia kapitału początkowego. Mimo że pracownik pracował w naszym zakładzie pracy w latach 1970 – 1980, to mamy zachowaną pełną dokumentację. Mamy jednak wątpliwość dotyczącą samego faktu ustalania kapitału początkowego dla osoby urodzonej przed 1 stycznia 1949 r.,  tym bardziej, że gdy była powszechna akcja ustalania kapitału początkowego, pracownik nie wystąpił o zaświadczenie ZUS Rp-7.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica ma prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. W czerwcu 2015 r. ukończy wiek emerytalny. Czy musi składać wniosek o emeryturę, czy może w dalszym ciągu pobierać rentę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zwrócił się o pomoc o skompletowanie wniosku emerytalnego. Pracownik urodził się w 1945 roku i podjął pracę na pełnym etacie jako 20-latek. Okazuje się, że nie dysponuje on dokumentami potwierdzającymi okresy zatrudnienia  w latach 1965 – 1972. Zakład pracy już nie istnieje. Czy jest jakaś możliwość, żeby ten okres został zaliczony do emerytury?

czytaj więcej »

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowany w celu obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2015 r. wynosi 105,4%.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik urodzony w maju 1946 r. poinformował płatnika, że 1 czerwca 2015 r. zamierza odejść na emeryturę. Mimo ukończenia wieku emerytalnego nadal pracuje. W 2007 r. składał wniosek o wcześniejszą emeryturę, lecz nie pobrał ani jednego świadczenia. Czy istnieje możliwość, aby ZUS obliczył  mu emeryturę według nowych zasad przewidzianych dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.?

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownik przedłożył za pośrednictwem teściowej formularz ZUS ZLA wystawiony na opiekę nad 10-letnim chorym synem, na okres 20 kwietnia – 1 maja. Żona pracownika wyjechała w delegację za granicę. Nie mamy złożonego przez niego oświadczenia na druku ZUS Z-15  i mamy wątpliwości czy w najbliższym terminie płatności wynagrodzeń, tj. 28 kwietnia możemy wypłacić zasiłek opiekuńczy?

czytaj więcej »

Od wypłat dokonanych po 31 marca 2015 r. składki wypadkowe powinny być naliczone według stopy procentowej, obowiązującej w roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. Jej wysokość część płatników musi ustalić we własnym zakresie, części zaś ustali ją ZUS i prześle im stosowne zawiadomienie. Ta grupa płatników powinna otrzymać z ZUS „Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na dany rok składkowy” do  20 kwietnia.

czytaj więcej »

Sejm przyjął nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przewidującą m.in. możliwość zastosowania korzystniejszego wariantu obliczenia wysokości przyszłej emerytury z uwzględnieniem tablic średniego trwania życia, obowiązujących w momencie przejścia na świadczenie. Bardziej korzystne będą również zasady zaliczania „dawnych” okresów studiów i urlopu wychowawczego.

czytaj więcej »

Nieznaczne opóźnienie w opłaceniu składek na ubezpieczenia nie pozbawi osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą prawa do refundacji składek z PFRON. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 października 2015 roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel