Kwarantanna po urlopie bezpłatnym – jakie świadczenia wypłacać


Pytanie:

Jeden z pracowników po przekroczeniu granicy odbywał obowiązkową 14-dniową kwarantannę. Wcześniej przebywał 4 miesiące na urlopie bezpłatnym. Czy za czas kwarantanny należy mu się wynagrodzenie chorobowe?

Odpowiedź:

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas choroby w wysokości 80% podstawy wymiaru ustalanej na zasadach określonych dla zasiłku chorobowego, o ile nie wyczerpał jeszcze przysługującego w 2020 roku limitu (33/14 dni).

 

 

Ubezpieczonemu, który przekroczył granicę Rzeczypospolitej Polskiej po ogłoszeniu stanu epidemii, za okres kwarantanny przysługują świadczenia pieniężne z tytułu niezdolności do pracy, w zależności od tytułu podlegania temu ubezpieczeniu (np. umowa o pracę, umowa zlecenia, pozarolnicza działalność) – wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy.

 

Konieczne oświadczenie o odbyciu kwarantanny

W opisanym przypadku brak jest informacji, w jakim wieku jest pracownik oraz o faktycznym okresie korzystania z urlopu bezpłatnego. Podano tylko, że wcześniej taki urlop pracownikowi został udzielony. Zakładając, że urlop bezpłatny (4 miesiące) był wykorzystywany bezpośrednio przed odbywaniem obowiązkowej kwarantanny, to okres tej kwarantanny należy uznać za pierwszą niezdolność do pracy w 2020 roku i z tego tytułu za 14 dni należy wypłacić wynagrodzenie za czas choroby. W celu wypłaty wynagrodzenia za czas choroby pracownik powinien w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej ZUS – www.zus.pl).

 

Pracodawca może zweryfikować oświadczenie

Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny dla ubezpieczonego i jego pracodawcy oprócz tego, że jest dokumentem wymaganym dla celów wypłaty świadczenia pieniężnego (wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego), stanowi jednocześnie dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie wskazanym w tym oświadczeniu.

Pracodawca lub inny podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za okres odbywania kwarantanny ma prawo zweryfikować dane zawarte w oświadczeniu poprzez wystąpienie w tej sprawie do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pamiętajmy, że wystąpienie to wymaga stosownego uzasadnienia.

 


Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566).

Autor:   Renata Tonder specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
wiper-pixel