Decyzja sanepidu o kwarantannie – jakie świadczenie wypłacić pracownikom służby zdrowia


Pytanie:

30 marca wpłynęło do nas e-ZLA pracownika na okres od 30 marca do 5 kwietnia (jest to pracownik służby zdrowia). Tego samego dnia pracownik otrzymał decyzję z sanepidu o obowiązkowej kwarantannie od 30 marca do 9 kwietnia. Oświadczył on, że e-ZLA nie było związane z chorobą COVID-19-19. Co powinnam zrobić: czy wypłacić wynagrodzenie za czas choroby 80%, czy zasiłek z ZUS 100%? Jest to pracownik służby zdrowia.

Odpowiedź:

Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru za okres wynikający z decyzji sanepidu, tj. od 30 marca do 9 kwietnia 2020 r.

 

 

Albo wynagrodzenie chorobowe, albo zasiłek

Stan epidemii spowodowany koronawirusem dla wielu osób oznacza obowiązek kwarantanny w przypadku kontaktu z osobami zakażonymi, a także podejrzanymi o taki kontakt. Osobom odbywającym kwarantannę oraz osobom z nimi wspólnie zamieszkującym lub gospodarującym, podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, przysługują świadczenia pieniężne z tytułu niezdolności do pracy, w zależności od tytułu podlegania temu ubezpieczeniu (np. umowa o pracę, umowa zlecenia, pozarolnicza działalność) – wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy.

 

Inne zasady dla medyków

Ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w takim podmiocie oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym, w związku z utratą przychodów w czasie odbywania kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przysługuje zasiłek chorobowy.

Oznacza to, że za okres niezdolności do pracy w czasie kwarantanny lub izolacji pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia za czas choroby przysługującego na podstawie art. 92 kp, nawet gdy pracownik nie wyczerpał limitu wypłaty tego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym, ale zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. Do wypłaty tego świadczenia wystarczającym dokumentem jest decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, bez konieczności wystawiania zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

 


Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Art. 15 pkt 1 ustawy z 31 marca 2020 r. z 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 567 ze zm.).

Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.).

Autor: Renata Tonder specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
wiper-pixel