Wyższe limity zwolnień podatkowych na świadczenia socjalne


Na mocy specustawy - tzw. tarczy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. czasowo zostały podwyższone limity zwolnień przedmiotowych z PIT dla niektórych świadczeń o charakterze socjalnym, w tym zapomóg.

Wyższe limity zwolnień podatkowych na świadczenia socjalne

W związku z panującą pandemią koronawirusa wiele firm nie pracuje lub działa na zwolnionych obrotach. Pracownicy, zleceniobiorcy otrzymują niższe pensje postojowe lub obniżone wskutek zmniejszenia etatów, a koszty i potrzeby życiowe rosną. Każde wsparcie jest więc pożądane. Większe firmy, związki zawodowe, które mają pewne zaplecze w postaci wyodrębnionych funduszy socjalnych mogą uruchomić środki na zapomogi pieniężne bądź rzeczowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Mogą to być, np. świadczenia na zakup leków, środków odkażających, maseczek, a także na nabycie sprzętów dla dzieci uczących się zdalnie. Pomagać mogą również mniejsze firmy, o ile dysponują oszczędnościami, którymi mogą się podzielić.

COVID-19 spowodował, że podniesiono roczne kwoty zwolnień z podatku dochodowego dla świadczeń socjalnych, w zależności od rodzaju i źródła pochodzenia.

Zwolniono z PIT: 

1) zapomogi, inne niż z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2020 r. kwoty 3.000 zł - wzrost zwolnienia z 1.000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o PIT,)

2) zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, ale finansowane z innych źródeł niż fundusze socjalne - do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. kwoty 10 000 zł - wzrost z 6.000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o PIT),

3) wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w 2020 roku i 2021 roku kwoty 2.000 zł (limit podwojony); rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi; (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT),

4) dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18, sfinansowane z innych źródeł niż zfśs bądź inne fundusze socjalne - do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. i 2021 r. kwoty 3.000 zł - wzrost z 2.000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b ustawy o PIT);

W konsekwencji np. osoby uprawnione do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie zapłacą podatku, dopóki łączna wartość świadczeń w 2020 r. i 2021 r. nie przekroczy 2.000 zł. Limit obejmuje wszystkie rodzaje świadczeń, a więc nie tylko zapomogi, ale także np. dofinansowania do wypoczynku, czy pomoc na edukację dzieci.

  • art. 52l ustawy z 26 lipca 1999 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).
Autor: Izabela Nowacka
wiper-pixel