Wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników w czasie przestoju firmy


Tarcza antykryzysowa daje przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Resort pracy wyjaśnił na stronie internetowej praca.gov.pl, jak krok po kroku wypełnić wniosek o przyznanie wsparcia.

 

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym (w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa) pracodawca może wypłacać wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1.533,09 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67%), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Z kolei przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie do 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu. Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie GUS, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 2.452,27 zł
(w tym składki na ubezpieczenie społeczne, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67%).

Na podstawie umowy zawartej z pracodawcą dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy przekazuje pracodawcy miesięcznie transze na wypłatę świadczeń. Pracodawca niezwłocznie po otrzymaniu środków wypłaca pracownikom otrzymane świadczenia, odprowadza należne składki do ZUS oraz podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Instrukcja, jak krok po kroku wypełnić wniosek dofinansowanie
do wynagrodzenia pracowników w czasie przestoju firmy

Krok 1. Skompletuj dokumenty

Zacznij od skompletowania dokumentów, które należy dołączyć do wniosku. Potrzebne będą: 

n kopia porozumienia z pracownikami,

n wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń oraz

n kopia pełnomocnictwa (jeśli dotyczy). Załączniki do wniosku przygotuj w postaci elektronicznej, zwracając uwagę, aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB.

Krok 2. Wybierz właściwy urząd pracy

Wniosek składasz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Korzystając z platformy, wystarczy wybrać właściwy urząd z rozwijanej listy.

Krok 3. Uzupełnij dane przedsiębiorstwa

Uzupełnij dane przedsiębiorstwa – nazwę, NIP i REGON, adres siedziby i dane kontaktowe. Jeżeli miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest inne niż adres siedziby firmy, musisz zaznaczyć to w odpowiednim polu. Wskazujesz też, kto reprezentuje przedsiębiorcę. Musisz wskazać dane tej osoby (imię i nazwisko) oraz rodzaj i numer dokumentu tożsamości.

Krok 4. Przemyśl treść wniosku

Po uzupełnieniu podstawowych danych możesz przejść do właściwej treści wniosku, w której wnosisz o przyznanie z FGŚP środków na wypłatę świadczeń.

Wskaż datę, od kiedy wnioskujesz o pomoc (nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie ustawy z 31 marca 2020 r.) i z jakiego tytułu (postoju ekonomicznego, obniżonego wymiaru czasu pracy). Wskazujesz również:

n dla ilu pracowników wnioskujesz wsparcie,

n za ile miesięcy,

n z jakim przeznaczeniem (dofinansowanie do wynagrodzenia, pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia) oraz

n w jakiej kwocie.

Podajesz również numer rachunku, którym posługujesz się w swojej działalności gospodarczej.

Krok 5. Złóż oświadczenia

Złóż oświadczenie o:

n posiadaniu statusu przedsiębiorcy,

n wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych,

n braku przesłanek do ogłoszenia upadłości,

n niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.,

n nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy,

n skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek do ZUS, o których mowa w specustawie,

n odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie pracowników dołączonym do wniosku

Krok 6. Nie zapomnij o załącznikach

Dołącz załączniki do wniosku. Załączniki do wniosku przygotuj w wersji elektronicznej, zwracając uwagę, aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB.

Krok 7. Podpisz wniosek

Złożenie wniosku do wybranego urzędu wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wraz z wnioskiem przekaż umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, według określonego wzoru (plik w formacie pdf). Wzór umowy można pobrać ze strony: praca.gov.pl.

 


 

Źródło:

www.gov.pl

wiper-pixel