Świadczenie postojowe wypłacane przez ZUS – większa grupa uprawnionych


Jednym z elementów wsparcia w związku z pandemią koronawirusa jest świadczenie postojowe z ZUS. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadziła zmiany, dzięki którym pomocą tą jest objęta większa grupa przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

 

 

Świadczenie postojowe przysługuje:

1)      osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli rozpoczęła prowadzenie  działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i:

  • nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc,
  • zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po 31 stycznia 2020 r.;

2)     osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, jeżeli umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.

Pod warunkiem że nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.


Przykład

Działalność i umowa o pracę

Pani Anna jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na pół etatu oraz prowadzi działalność gospodarczą. Od 16 marca działalność gospodarcza została zawieszona. W związku z tym, że pani Anna ma inny tytuł do ubezpieczeń – umowę o pracę – świadczenie postojowe z działalności jej nie przysługuje.


Świadczenie postojowe mogą również otrzymać osoby z ustalonym prawem do emerytury lub renty.

Przypomnijmy, że świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,

2)posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub

3) są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia dla przedsiębiorców

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i:

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc,

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po 31 stycznia 2020 r.

Jeżeli więc wniosek o świadczenia przedsiębiorca złoży w kwietniu, to przychód z marca musi być przynajmniej o 15% niższy od przychodu osiągniętego w lutym.


W przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność przyznawanych po raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.) zgodnie z tarczą antykryzysową 2.0nie obowiązuje już  warunek granicznej kwoty przychodu. Chodzi tu o wcześniej wymagany warunek, że  przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, nie może przekroczyć kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.


Przykład

Konieczny spadek przychodów o co najmniej 15%

Pan Jan prowadzi działalność gospodarczą – salon fryzjerski. W marcu osiągnął przychód z działalności w wysokości 4.000 zł. W  lutym uzyskał z działalności przychód w wysokości 10.000 zł. W takim przypadku pan Jan może wystąpić o świadczenie postojowe, ponieważ spadek przychodów w stosunku do miesiąca poprzedniego jest większy niż 15%. Warunek spadku przychodów o co najmniej 15% został więc spełniony.


Świadczenie postojowe dla wykonujących umowy cywilnoprawne

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną (umowę zlecenia, umowę o dzieło) świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:

1)     umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. (zmiana wprowadzona tarczą antykryzysową 2.0)

2)   przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.


Przykład

Granica przychodu

Pani Joanna od 1 stycznia 2019  r. wykonuje umowę zlecenia, jest zatrudniona jako kelnerka. Wynagradzana jest według stawki godzinowej. W lutym otrzymała wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł, w marcu – 1.200 zł. Od 15 marca nie wykonuje pracy. W takim przypadku w kwietniu  przysługuje jej świadczenie postojowe w wysokości 2.080 zł.

 

Pamiętajmy, że wymogów dotyczących zawieszenia działalności, nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dla kogo świadczenie w niższej wysokości

Jeżeli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, wynosi mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 roku, świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych. Jeżeli więc zleceniobiorca na podstawie umowy zlecenia otrzymywał wynagrodzenie w wysokości np. 1.200 zł,  to świadczenie postojowe również otrzyma w tej wysokości.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia z 2020 roku. W przypadku tych osób nie będzie jednak stosowane kryterium przychodowe ani kryterium dotyczące spadku przychodów.

Ile świadczeń postojowych

W sytuacji zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego ubezpieczonemu przysługuje jedno świadczenie postojowe.

Wniosek o świadczenie

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby uprawnionej składany do ZUS. Co ważne, za osobę wykonującą umowę cywilnoprawną wniosek składa odpowiednio zleceniodawca lub zamawiający. W przypadku umów cywilnoprawnych jest to druk ZUS RSP-C, osób prowadzących działalność gospodarczą – ZUS RSP-D. Wnioski znajdują się na stronie www.zus.pl. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

Wypłata świadczenia postojowego

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 2.080 zł, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż trzykrotnie. Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek. Ze świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. Aby otrzymać kolejne świadczenie, nadal trzeba wykazać w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana w poprzednio złożonym wniosku nie uległa poprawie. Wypłata kolejnego świadczenia postojowego nastąpi nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty poprzedniego świadczenia. Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do sądu.


Przedsiębiorca spełniający wskazane wyżej warunki ma możliwość zarówno pobierania świadczenia  postojowego, jak i skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS.

wiper-pixel