W jakich przypadkach premie miesięczne i kwartalne należy uzupełniać w podstawie wymiaru zasiłków?

Pytanie: Nasz pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie oraz premie miesięczne i kwartalne, do których zgodnie z regulaminem premiowania nie zachowuje prawa za okresy pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków. Premie te nie są pomniejszane proporcjonalnie za wymienione okresy, ale zależą od absencji chorobowej i częściowo także od oceny pracy pracownika. Pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby w od 27 maja do 14 czerwca 2019 r. Jest to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku kalendarzowym. Jak ustalić podstawę wymiaru przysługującego mu wynagrodzenia za czas choroby w przypadku uzyskiwania przychodów i premii podanych w poniższej tabeli? Czy premie miesięczne i kwartalne należy uzupełniać?  Rok Miesiąc Przychód miesięczny (z ł) Premia miesięczna (przychód w zł) Premia kwartalna (przychód w zł) 2018 Maj 3.600 340 - 2018 Czerwiec 3.600 420 - 2018 Lipiec 3.600 280 Za II kw. 1.200 2018 Sierpień 3.600 360 - 2018 Wrzesień 3.600 340 - 2018 Październik 3.600 360 Za III kw. 1.600 2018 Listopad 3.600 280 - 2018 Grudzień 3.600 400 - 2019 Styczeń 3.600 260 Za IV kw. 2.200 2019 Luty 3.600 420 - 2019 Marzec 3.600 360 - 2019 Kwiecień 3.600 400 Za I kw. 2.200   

W jaki sposób rozliczać składki od świadczeń przyznawanych odchodzącemu z pracy pracownikowi z prawem do emerytury?

Pytanie: Gdy pracownik odchodzi na emeryturę, w ostatnim dniu pracy oprócz wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i odprawy emerytalnej, otrzymuje nierzadko różnego rodzaju dodatkowe świadczenia. Często jest to np. prezent pożegnalny od firmy, nagroda jubileuszowa lub dobrowolna odprawa przewidziana w wewnątrzzakładowych przepisach o wynagradzaniu. Zasadniczo wszystkie ww. należności stanowią przychód ze stosunku pracy. Mimo to, od niektórych z nich nie trzeba naliczać składek na ubezpieczenia. Prosiłabym o wyjaśnienie, które z nich są oskładkowane, a które są zwolnione z ozusowania.

Najnowsze zmiany w PPK

Rząd przyjął na początku maja projekt ustawy zmieniającej przepisy o pracowniczych planach kapitałowych, który przewiduje zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat oraz uproszczenie systemu PPK.

Jaki wpływ na ustalanie podstawy wymiaru zasiłków ma urlop bezpłatny?

Pytanie: Nasza pracownica chorowała w czerwcu 2019 r. W okresie 12 miesięcy poprzedzających chorobę przebywała na urlopie bezpłatnym przez 4 miesiące. Czy w tym przypadku przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy przyjąć wynagrodzenie określone w umowie o pracę, czy może średnią z ostatnich 12 miesięcy? Jak należy uwzględnić wynagrodzenie, dzieląc je przez 12 czy przez 8 z uwagi na korzystanie z urlopu bezpłatnego?

Jak uwzględniać w podstawie zasiłkowej składniki wynagrodzenia z poprzedniego roku?

Każdy płatnik składek, który jest jednocześnie płatnikiem zasiłków i oprócz wynagrodzenia podstawowego wypłaca swoim pracownikom inne składniki (premie, dodatki, nagrody, bonusy itp.), musi odpowiedź na pytanie, czy te dodatkowe składniki uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków. Co wspólnego z zasiłkiem należnym za 2019 r. mają premie, nagrody albo dodatki wypłacone w 2018 r., a nawet wcześniej? Na co należy zwrócić uwagę, aby nie popełnić błędu i nie wypłacić bezpodstawnie zasiłków? Wyjaśnienia tych wątpliwości znajdziemy w materiale.

Jak ustalać podstawę wymiaru zasiłków w przypadku zmiennych składników wynagrodzenia i premii?

Pytanie: Pracownik był zatrudniony na czas określony od 17 września 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. ze zmiennym wynagrodzeniem. Pracownik zachorował jeszcze w trakcie zatrudnienia i 23 kwietnia 2019 r. wpłynęło do pracodawcy zwolnienie lekarskie z powodu choroby na okres od 23 kwietnia do 10 maja 2019 r. Jest to pierwsza niezdolność do pracy z powodu choroby tego pracownika w 2019 r. Oprócz wynagrodzenia zmiennego pracownik otrzymywał również: premie miesięczne, do których zachowywał prawo w okresie pobierania    wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków, premie kwartalne pomniejszane za okresy pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków w sposób nieproporcjonalny do tych okresów. Jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby dla pracownika w czasie trwania zatrudnienia? Jakie informacje należy przekazać do ZUS w celu wypłaty zasiłku chorobowego za okres po ustaniu ubezpieczenia? Przychody pracownika za okres stanowiący podstawę wymiaru zamieszczamy w tabeli.     Rok/Miesiąc     Przychód (zł) Dni, które pracownik: Premie (przychód)   przepracował miał obowiązek przepracować   Miesięczne (zł)   Kwartalne (zł) 09.2018 1.800 10 10 250 0 za III kw. 10.2018 2.600 17 23 250 – 11.2018 1.900 10 20 250 – 12.2018   900 7 19 250 640 za IV kw. 01.2019 2.900 17 22 250 – 02.2019 4.000 21 21 250 – 03.2019 3.800 22 22 250 800 za I kw.  

Jak rozliczyć się z ZUS w przypadku wypłacenia zleceniobiorcy, który spowodował wypadek zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego?

Pytanie: Mam pytanie dotyczące świadczenia za czas nieobecności chorobowej zleceniobiorcy, który w listopadzie 2017 r. miał wypadek, ponieważ nie zapanował nad skuterem na mokrej jezdni. Zanim zabrała go karetka, został ukarany przez policję mandatem. Objęty był ubezpieczeniami, ale nie podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Wypłaciliśmy mu zasiłek chorobowy w wysokości 100% z ubezpieczenia wypadkowego. ZUS we wrześniu 2018 r. przysłał decyzję o przyznaniu zleceniobiorcy świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 100% na okres 25 maja–20 grudnia 2018 r. Rozwiązaliśmy umowę ze zleceniobiorcą 31 grudnia 2018 r. Po tym czasie były zleceniobiorca wystąpił do ZUS o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego. ZUS, rozpatrując jego wniosek, doszukał się w dokumentach wewnętrznych opinii lekarza orzecznika pod wydaną we wrześniu decyzją, że w związku z tym, że wypadek był z winy poszkodowanego, nie powinien być rozliczony z ubezpieczenia wypadkowego, z chorobowego. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić jako były zleceniodawca? Czy możemy zgłosić byłego zleceniobiorcę do ubezpieczenia chorobowego z okresem wstecznym, dzięki czemu będzie miał on prawo do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego?

Jak rozliczać składki za zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę?

Pytanie: Prosiłabym o wyjaśnienie, w jaki sposób rozliczać powinniśmy rozliczać składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za osoby wykonujące pracę na podstawie umów zlecenia, które są oddelegowane do pracy za granicę.