Projekt tarczy antykryzysowej 3.0 - czas pracy, urlopy i wypowiadanie umów


Obniżenie przez pracodawcę wymiaru czasu pracy o 10% w drodze oświadczenia, jednostronne udzielanie urlopów w trakcie epidemii, a także możliwość wypowiedzenia umowy drogą elektroniczną – to tylko niektóre z rozwiązań, które zapisane zostały w projekcie trzeciej tarczy antykryzysowej, który 29 kwietnia trafił do Sejmu.

Projekt tarczy antykryzysowej 3.0 - czas pracy, urlopy i wypowiadanie umów


 

Projekt tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. zakłada wprowadzenie wielu istotnych rozwiązań dla pracodawców, którzy zmagają się ze skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa. Prześledźmy najważniejsze z nich.

Tabela: Tarcza 3.0. – najważniejsze zagadnienia
(analiza: Oskar Sobolewski, Instytut Emerytalny)

 

Najważniejsze elementy zmian

Przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy

 • Zmodyfikowano definicję spadku obrotów

 • Wprowadzono możliwość samodzielnego obniżenia przez pracodawcę wymiaru czasu pracy o 10% w postaci wydania oświadczenia

 • Zmodyfikowano obowiązki notyfikacyjne pracodawcy

 • Określono elementy oświadczenia w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy o 10%

Urlopy

 • Pracodawca we wskazanym przez niego terminie może udzielić pracownikowi urlopu zaległego w wymiarze do 30 dni

 • Pracodawca we wskazanym przez niego terminie może udzielić pracownikowi urlopu bieżącego w wymiarze do maksymalnie 13 dni

Wypowiadanie umów osobom otrzymującym wynagrodzenie z innych źródeł

 • Wprowadzono możliwość wypowiadania umów o pracę pracownikom posiadającym ustalone prawo lub spełnianie warunków uzyskania do emerytury lub renty, uzyskującym świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz uzyskującym przychody z innej działalności zarobkowej, funkcji lub praw majątkowych

 • Pracodawca składa wypowiedzenie na piśmie lub drogą elektroniczną

 • Możliwość sprzeciwu przez pracownika oraz ustosunkowania się przez związek zawodowy w terminie 7 dni od zawiadomienia

 • Odpowiedź pracodawcy w terminie 3 dni na sprzeciw lub stanowisko

 • Możliwość odwołania do sądu pracy w terminie 21 dni

 • Nie stosuje się ustawy o zwolnieniach grupowych (brak odprawy)

 • Możliwość odpowiedniego stosowania procedury do wypowiedzenia warunków pracy i płacy

Zmiany w ZUZP, RW

 • Zawiesza się stosowanie porozumień zbiorowych (ZUZP, RW, umowy, porozumienia itp.). w zakresie gwarancji ochrony stosunku pracy, ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy lub jego zmianą, programów dobrowolnych odejść poza porozumieniami z art. 15g

Zmiany w wysokości odpraw

 • Ogranicza się wysokość odpraw, odszkodowań oraz świadczeń
  o podobnym charakterze, przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy, do kwoty nieprzekraczającej 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Zawiesza się obowiązek tworzenia ZFŚS

 • Zawiesza się obowiązek dokonywania odpisów i zwiększeń

 • Zawiesza się wypłatę świadczeń urlopowych

 • Możliwość zawieszenia innych funduszy socjalno-bytowych

Zakaz konkurencji

 • Możliwość wypowiedzenia przez każdą ze stron za 7-dniowym wyprzedzeniem umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

 • Dotyczy tak umów o pracę, jak też innych umów cywilnoprawnych

Uwaga: analiza dotyczy projektu ustawy, który na etapie legislacyjnym może ulec zmianie

Źródło: projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt z 22 kwietnia 2020 r.)

wiper-pixel