AZU 166

Umowa zlecenia o prowadzenie rodzinnego domu dziecka – co ze zgłoszeniem do ubezpieczeń obojga małżonków

Pytanie: Między starostą (zleceniodawca) a małżonkami panią (zleceniobiorcy) została zawarta umowa zlecenia o prowadzenie rodzinnego domu dziecka na okres 5 lat. W umowie zlecenia zawarto zapis, że wynagrodzenie z tytułu tej umowy przysługuje jednemu z małżonków, tj. żonie. Taki zapis wynika z art. 62 ust. 4 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Żona na podstawie złożonego oświadczenia z tytułu zawartej umowy zlecenia została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego. W umowie zlecenia jest zapis, że w przypadku choroby lub dłuższej nieobecności w miejscu sprawowania pieczy zastępczej świadczenie przysługuje drugiemu małżonkowi, tj. mężowi na podstawie wystawionego przez niego rachunku. Czy mąż powinien być zgłoszony do ubezpieczeń w okresie, gdy z tytułu zawartej umowy zlecenia nie będzie pobierał wynagrodzenia i czy raporty rozliczeniowe powinny być wykazywane jako zerowe?

Składka zdrowotna członka rady nadzorczej – jak ją obliczyć w przypadku obniżonej stawki podatku

Pytanie: Mam pytanie związane z obniżonym podatkiem i zwiększonymi kosztami uzyskania od października. Rozliczenie członka rady nadzorczej wygląda następująco: kwota brutto: 281,25 zł składki na ubezpieczenia: 31,67 zł, podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 249,58 zł, koszty uzyskania przychodu: 250,00 zł podstawa opodatkowania: 0, naliczony podatek: 0, składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 22,46 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku (7,75%): 19,34 zł, podatek do urzędu skarbowego: 0 zł, do wypłaty: 249,58 zł. Składkę zdrowotną obniża się do wysokości zaliczki, czyli 0 zł. Jak należy wobec tego należało zrobić to w programie Płatnik? Po wpisaniu podstawa wymiaru składki zdrowotnej w wysokości 249,58 a w wyliczeniach 0 zł program nie zweryfikuje mi pozytywnie dokumentu ZUS RCA. Co powinnam zrobić?

Inkasenci – czy należy zawierać z nimi umowy zlecenia i zgłaszać ich do ubezpieczeń

Pytanie: Rada miejska uchwałą powierzyła wykonanie inkasa opłaty targowej inkasentom z imienia i nazwiska. W uchwale określiła, że wysokość inkasa wyniesie 10% od inkasowanej kwoty. Jeden z inkasentów jest naszym pracownikiem, a drugi osobą u nas niezatrudnioną. Inkasenci nie prowadzą działalności gospodarczej i są zatrudnieniu na umowę o pracę. Czy z tymi osobami powinna zostać zawarta umowa zlecenie? Jak powinna być oskładkowana i opodatkowana? Czy pobieranie inkasa powinno mieć formą wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego? Czy wynagrodzenie to jest obciążone składkami do ZUS i podatkiem? Czy pobieranie inkasa powinno mieć inną formę wynagrodzenia niż umowa zlecenia i wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne. Jeżeli tak, to jakie i czy obciążone będzie wtedy składkami do ZUS i podatkiem?

AZU 165

Żona pracownika przebywa na urlopie wychowawczym – czy pracownik otrzyma zasiłek opiekuńczy

Pytanie: Żona pracownika, który wystąpił z wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego na drugie z dzieci, przebywa na urlopie wychowawczym. Czy w takiej sytuacji świadczenie to w ogóle przysługuje?

AZU 164

Zwrot wydatków na taksówkę w podróży służbowej – czy podlega oskładkowaniu

Pytanie: Rozliczając koszty delegacji pracownik przedłożył nam rachunek za taksówkę, którą dojechał na dworzec z miejsca zakwaterowania. Czy od tego rodzaju wypłaty powinniśmy naliczyć składki?

Zwiększenie liczby ubezpieczonych w nowym roku – czy oznacza zmianę płatnika zasiłku macierzyńskiego

Pytanie: Zbliża się koniec roku i pojawia nam się pewien problem z wypłatą zasiłku chorobowego dla naszej pracownicy. Od kilku lat, także w 2019 r., nie mieliśmy obowiązku wypłaty zasiłków naszym pracownikom, a na dzień 30 listopada 2019 r. będziemy zgłaszać do ubezpieczenia chorobowego prawdopodobnie więcej niż 20 ubezpieczonych. W związku z tym w 2020 r. to nie ZUS, a my będziemy wypłacać zasiłki. Nasza pracownica, która jest w ciąży, choruje od września 2019 r. i prawdopodobnie będzie to już nieprzerwana choroba aż do porodu, który jest przewidziany na luty 2020 r. Czy w związku z tym, że jej choroba rozpoczęta w 2019 r. będzie trwała nieprzerwanie także w 2020 r., będziemy musieli od 1 stycznia 2020 r. przejąć wypłatę od ZUS i wypłacać jej zasiłek chorobowy, a następnie macierzyński przez ten cały czas?

AZU 163

Jak przygotować pracowników do wprowadzenia PPK ?

W jaki sposób można przekazać pracownikom informację o możliwości uczestnictwa w PPK? Komu należy przekazać informację o wpłatach dodatkowych i opcji zmniejszenia wpłaty podstawowej? Jakie informacje powinien zawierać podstawowy materiał komunikacyjny dotyczący PPK udostępniany pracownikom przez podmiot zatrudniający? Takie pytania zadajemy sobie coraz częściej, przygotowując się do wprowadzenia PPK w firmie. Wyjaśnienia znajdziemy w artykule, w którym dowiemy się również, jakie dobre praktyki warto stosować, przygotowując i udostępniając materiały informacyjne dla pracowników.

Wyższa odprawa emerytalno-rentowa – czy będzie w całości zwolniona z oskładkowania

Pytanie: Zgodnie z obowiązującym w firmie regulaminem wynagradzania pracownikom odchodzącym na emeryturę lub rentę wypłacane są odprawy w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Z podstawy wymiaru składek wyłączamy jednak tylko kwoty wynikające z Kodeksu pracy. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

AZU 162

Z zasiłku macierzyńskiego na urlop wychowawczy – 14 przykładów z codziennej praktyki

Zmiana rodzaju urlopu, z którego korzysta pracownik – z macierzyńskiego lub rodzicielskiego na wychowawczy – skutkuje wieloma zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W jej wyniku nastąpi rozszerzenie zakresu ubezpieczeń, którymi objęta jest dana osoba, zmieni się tytuł do nich oraz podstawa wymiaru składek, a w niektórych sytuacjach – także płatnik składek.

Rodzice – przedsiębiorcy muszą zgłosić się ponownie do ZUS po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie mają tytułu do ubezpieczeń społecznych w związku z prowadzoną działalnością. Muszą się więc ponownie zgłosić się do ZUS po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego, o czym ZUS ma ich obowiązkowo pouczyć. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 11 lipca 2019 r. uchwałę, sygn. III UZP 2/19.

AZU 161

Urlop bezpłatny dłuższy niż miesiąc – czy cały okres można wykazać w jednym ZUS RSA

Pytanie: Czy w sytuacji gdy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym dłużej niż miesiąc, cały okres tego urlopu można wykazać w jednym raporcie ZUS RSA?

Problemy ze zmianą adresu ubezpieczonego w programie Płatnik – jak sobie z nimi poradzić

Pytanie: Pracownik poinformował firmę o zmianie adresu zamieszkania. Przed sporządzeniem dokumentu ZUS ZUA zmianę adresu próbowałam zrobić w kartotece ubezpieczonego w programie Płatnik. Niestety, w kartotece nie mogę wprowadzić żadnej zmiany. Jak w tej sytuacji mam poinformować ZUS o nowym adresie pracownika?

AZU 160

Użyczenie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych – kiedy naliczać składki do ZUS

Umożliwienie pracownikom korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych za częściową odpłatnością jest usługą, którą pracownik „kupuje” od pracodawcy po cenie niższej niż detaliczna z tego tytułu, że jest pracownikiem tego pracodawcy. Odnoszona przez pracownika w związku z tym korzyść powinna być więc wliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Tak wynika z wyroku Sadu Najwyższego z 27 listopada 2018 r., I UK 319/17.

Umowa zlecenia z pracownikiem na urlopie bezpłatnym – jakie ubezpieczenia i dokumenty

Pytanie: W czasie pobytu 32-letniego pracownika na urlopie bezpłatnym podpisaliśmy z nim umowę zlecenia. Jakim ubezpieczeniom będzie on podlegał oraz jak powinniśmy wykazywać go w dokumentach ubezpieczeniowych?

AZU 159

ZUS musi należycie uzasadnić odmowę zwrotu nadpłaconych składek

ZUS odmawiając zwrotu nadpłaconych składek, musi decyzję należycie uzasadnić, w szczególności  podając, na jakie składki i za jakie okresy zaliczył nadpłatę. Sam fakt pojawienia się niedopłaty na koncie płatnika nie jest powodem odmowy zwrotu nienależnie zapłaconych składek. Tak wynika z wyrok Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2019 r. (sygn.  III UK 155/18).

Zawyżone kwoty dodatku stażowego wyłączone z podstawy składek – jak skorygować dokumenty

Pytanie: Trwająca aktualnie kontrola zausterkowała nam, że z podstawy wymiaru składek wyłączaliśmy pełne kwoty dodatków stażowych przysługujących także za okresy pobierania świadczeń chorobowych. Jak ustalić prawidłowe sumy, które mogły być objęte wyłączeniem oraz jak skorygować ten błąd?

AZU 158

W jakich przypadkach premie miesięczne i kwartalne należy uzupełniać w podstawie wymiaru zasiłków?

Pytanie: Nasz pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie oraz premie miesięczne i kwartalne, do których zgodnie z regulaminem premiowania nie zachowuje prawa za okresy pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków. Premie te nie są pomniejszane proporcjonalnie za wymienione okresy, ale zależą od absencji chorobowej i częściowo także od oceny pracy pracownika. Pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby w od 27 maja do 14 czerwca 2019 r. Jest to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku kalendarzowym. Jak ustalić podstawę wymiaru przysługującego mu wynagrodzenia za czas choroby w przypadku uzyskiwania przychodów i premii podanych w poniższej tabeli? Czy premie miesięczne i kwartalne należy uzupełniać?  Rok Miesiąc Przychód miesięczny (z ł) Premia miesięczna (przychód w zł) Premia kwartalna (przychód w zł) 2018 Maj 3.600 340 - 2018 Czerwiec 3.600 420 - 2018 Lipiec 3.600 280 Za II kw. 1.200 2018 Sierpień 3.600 360 - 2018 Wrzesień 3.600 340 - 2018 Październik 3.600 360 Za III kw. 1.600 2018 Listopad 3.600 280 - 2018 Grudzień 3.600 400 - 2019 Styczeń 3.600 260 Za IV kw. 2.200 2019 Luty 3.600 420 - 2019 Marzec 3.600 360 - 2019 Kwiecień 3.600 400 Za I kw. 2.200   

W jaki sposób rozliczać składki od świadczeń przyznawanych odchodzącemu z pracy pracownikowi z prawem do emerytury?

Pytanie: Gdy pracownik odchodzi na emeryturę, w ostatnim dniu pracy oprócz wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i odprawy emerytalnej, otrzymuje nierzadko różnego rodzaju dodatkowe świadczenia. Często jest to np. prezent pożegnalny od firmy, nagroda jubileuszowa lub dobrowolna odprawa przewidziana w wewnątrzzakładowych przepisach o wynagradzaniu. Zasadniczo wszystkie ww. należności stanowią przychód ze stosunku pracy. Mimo to, od niektórych z nich nie trzeba naliczać składek na ubezpieczenia. Prosiłabym o wyjaśnienie, które z nich są oskładkowane, a które są zwolnione z ozusowania.

AZU 157

Jak wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych wyrównanie trzynastki?

Pytanie: W przyszłym miesiącu pracownik otrzyma wyrównanie trzynastki wypłaconej w lutym 2019 r. Jak taką wypłatę rozpisać w dokumentach ubezpieczeniowych?

Jak wycofać niepotrzebnie złożone zgłoszenie ZUS ZSWA?

Pytanie: Złożyliśmy zgłoszenie ZUS ZSWA za pracownika, który 1 kwietnia 2019 r. rozpoczął wykonywanie pracy szczególnej w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych. Dowiedziałam się, że zgłoszenie takie powinniśmy przekazać dopiero w przyszłym roku. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić?

AZU 156

W jakich przypadkach nietrzeźwy ubezpieczony nie otrzyma świadczeń wypadkowych?

Pytanie: Członek naszej spółdzielni uległ wypadkowi przy pracy, będąc po wpływem alkoholu. Z firmy zabrało go do szpitala pogotowie. Otrzymaliśmy zaświadczenie lekarskie ze szpitala, z którego nie wynika, że był on pod wpływem alkoholu. Jakie dokumenty oprócz zaświadczenia lekarskiego są potrzebne do wypłaty świadczenia chorobowego w takiej sytuacji? Czy jeżeli mamy samo zaświadczenie lekarskie, to trzeba sporządzić protokół powypadkowy? Czy członek spółdzielni otrzyma zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% czy z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80%?  Jak policzyć zwolnienie szpitalne – 100 czy 70%?

AZU 155

Wypłata dwóch świadczeń urlopowych bez składek – jak skorygować błąd

Pytanie: W ubiegłym roku pracownik otrzymał dwa świadczenia urlopowe, od których – zgodnie z rozporządzeniem składkowym – nie odprowadziliśmy składek. Jedno świadczenie wypłaciliśmy w styczniu i przysługiwało z tytułu pobytu na zaległym urlopie wypoczynkowym za rok 2017. Drugie z tytułu urlopu bieżącego wypłaciliśmy w lipcu 2018 r. Okazało się jednak, że powinniśmy oskładkować jedno ze świadczeń. Dlaczego tak należy postąpić i jak sobie z tym poradzić?

Odszkodowanie za brak oferty ponownego zatrudnienia – co ze składkami

Pytanie: Z końcem marca 2019 r. – w ostatnim dniu trwania stosunku pracy – będziemy musieli wypłacić jednemu z naszych pracowników odszkodowanie z tytułu nieprzedstawienia mu oferty zawarcia kolejnej umowy o pracę po zakończeniu zatrudnienia na czas określony. Do wypłaty tego świadczenia zobowiązaliśmy się poprzez zawarcie odrębnego zapisu w umowie o pracę podpisanej z tym pracownikiem. Czy odszkodowanie to korzysta z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia?

AZU 154

Zlecenie z rencistą nieobjęte ubezpieczeniami społecznymi – czy informować ZUS o dochodzie rocznym

Pytanie: Przez kilka miesięcy 2018 r. mieliśmy podpisaną umowę zlecenia z osobą mającą przyznaną rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Z uwagi na to, że była ona zatrudniona u innego płatnika na pełnym etacie, nie opłacaliśmy za nią składek na ubezpieczenia społeczne. Czy mamy obowiązek złożenia w ZUS informacji o zarobkach, a jeżeli tak, to jaką kwotę w niej wykazać i jak taka informacja powinna wyglądać?

Wyższa składka zdrowotna w 2019 roku

W 2019 r. przedsiębiorcy zapłacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 342,32 zł, czyli o 22,38 zł wyższą w stosunku do ubiegłego roku.

AZU 153

Zmiany w dokumentacji do ZUS od 1 stycznia

Od 1 stycznia obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki z 20 grudnia 2018 r. określające wzory dokumentów przekazywanych przez płatników składek do ZUS oraz wykaz kodów wykorzystywanych przy wypełnianiu tych dokumentów. Sprawdźmy, na czym polegają zmian.

Tzw. mały ZUS – jak ustalić podstawę składek przy działalności prowadzonej przez niecały rok

Pytanie:  Spełniam warunki pozwalające na objęcie tzw. małym ZUS-em. Proszę o wyjaśnienie, jak ustalić obowiązującą mnie podstawę wymiaru składek, jeżeli działalność gospodarczą rozpoczęłam w marcu 2018 r., a przez dwa miesiące tego roku była ona zawieszona?

AZU 152

Udostępnianie pracownikom i zleceniobiorcom miejsc parkingowych – co ze składkami

Pytanie: W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy i sukcesywnym zatrudnianiem nowych osób okazuje się, że załodze coraz bardziej doskwiera brak miejsc parkingowych (te, którymi dysponujemy obecnie, przeznaczane są wyłącznie dla aut służbowych). W związku z tym zamierzamy zawrzeć z zewnętrznym podmiotem umowę, której przedmiotem będzie najem kilkudziesięciu miejsc parkingowych na parkingu znajdującym się w pobliżu naszego zakładu. Wszystkie będą udostępniane pracownikom i zleceniobiorcom, którzy przyjeżdżają do pracy własnymi samochodami. Udostępnienie to będzie następować za symboliczną opłatą potrącaną z wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie ich pisemnej zgody i zapisów regulaminu wynagradzania. Czy świadczenie takie może korzystać z wyłączenia z oskładkowania?