AZU 158

W jakich przypadkach premie miesięczne i kwartalne należy uzupełniać w podstawie wymiaru zasiłków?

Pytanie: Nasz pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie oraz premie miesięczne i kwartalne, do których zgodnie z regulaminem premiowania nie zachowuje prawa za okresy pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków. Premie te nie są pomniejszane proporcjonalnie za wymienione okresy, ale zależą od absencji chorobowej i częściowo także od oceny pracy pracownika. Pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby w od 27 maja do 14 czerwca 2019 r. Jest to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku kalendarzowym. Jak ustalić podstawę wymiaru przysługującego mu wynagrodzenia za czas choroby w przypadku uzyskiwania przychodów i premii podanych w poniższej tabeli? Czy premie miesięczne i kwartalne należy uzupełniać?  Rok Miesiąc Przychód miesięczny (z ł) Premia miesięczna (przychód w zł) Premia kwartalna (przychód w zł) 2018 Maj 3.600 340 - 2018 Czerwiec 3.600 420 - 2018 Lipiec 3.600 280 Za II kw. 1.200 2018 Sierpień 3.600 360 - 2018 Wrzesień 3.600 340 - 2018 Październik 3.600 360 Za III kw. 1.600 2018 Listopad 3.600 280 - 2018 Grudzień 3.600 400 - 2019 Styczeń 3.600 260 Za IV kw. 2.200 2019 Luty 3.600 420 - 2019 Marzec 3.600 360 - 2019 Kwiecień 3.600 400 Za I kw. 2.200   

W jaki sposób rozliczać składki od świadczeń przyznawanych odchodzącemu z pracy pracownikowi z prawem do emerytury?

Pytanie: Gdy pracownik odchodzi na emeryturę, w ostatnim dniu pracy oprócz wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i odprawy emerytalnej, otrzymuje nierzadko różnego rodzaju dodatkowe świadczenia. Często jest to np. prezent pożegnalny od firmy, nagroda jubileuszowa lub dobrowolna odprawa przewidziana w wewnątrzzakładowych przepisach o wynagradzaniu. Zasadniczo wszystkie ww. należności stanowią przychód ze stosunku pracy. Mimo to, od niektórych z nich nie trzeba naliczać składek na ubezpieczenia. Prosiłabym o wyjaśnienie, które z nich są oskładkowane, a które są zwolnione z ozusowania.

Najnowsze zmiany w PPK

Rząd przyjął na początku maja projekt ustawy zmieniającej przepisy o pracowniczych planach kapitałowych, który przewiduje zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat oraz uproszczenie systemu PPK.

AZU 157

Jak wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych wyrównanie trzynastki?

Pytanie: W przyszłym miesiącu pracownik otrzyma wyrównanie trzynastki wypłaconej w lutym 2019 r. Jak taką wypłatę rozpisać w dokumentach ubezpieczeniowych?

Jak wycofać niepotrzebnie złożone zgłoszenie ZUS ZSWA?

Pytanie: Złożyliśmy zgłoszenie ZUS ZSWA za pracownika, który 1 kwietnia 2019 r. rozpoczął wykonywanie pracy szczególnej w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych. Dowiedziałam się, że zgłoszenie takie powinniśmy przekazać dopiero w przyszłym roku. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić?

Jak skorygować błąd w dochodzie wykazanym w druku ZUS RPA?

Pytanie: Popełniliśmy błąd, literówkę, w kwocie dochodu jednego z pracowników za rok ubiegły wykazanego w druku ZUS RPA. Jak go skorygować?

AZU 156

W jakich przypadkach nietrzeźwy ubezpieczony nie otrzyma świadczeń wypadkowych?

Pytanie: Członek naszej spółdzielni uległ wypadkowi przy pracy, będąc po wpływem alkoholu. Z firmy zabrało go do szpitala pogotowie. Otrzymaliśmy zaświadczenie lekarskie ze szpitala, z którego nie wynika, że był on pod wpływem alkoholu. Jakie dokumenty oprócz zaświadczenia lekarskiego są potrzebne do wypłaty świadczenia chorobowego w takiej sytuacji? Czy jeżeli mamy samo zaświadczenie lekarskie, to trzeba sporządzić protokół powypadkowy? Czy członek spółdzielni otrzyma zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% czy z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80%?  Jak policzyć zwolnienie szpitalne – 100 czy 70%?

Urlop bezpłatny pracownika, który ma dodatkowe tytuły do ubezpieczeń – co z ubezpieczeniami

Pytanie: Zatrudniamy pracownika pełnoetatowego, który zamierza w niedługim czasie wystąpić do nas z wnioskiem o trzymiesięczny urlop bezpłatny. Oprócz zawartej z nami umowy o pracę posiada on inne źródła przychodu w postaci prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz umowy zlecenia (wykonywanej na rzecz obcego podmiotu poza ww. działalnością). Czy udzielenie mu urlopu wpłynie na zmianę jego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych?

AZU 155

Wypłata dwóch świadczeń urlopowych bez składek – jak skorygować błąd

Pytanie: W ubiegłym roku pracownik otrzymał dwa świadczenia urlopowe, od których – zgodnie z rozporządzeniem składkowym – nie odprowadziliśmy składek. Jedno świadczenie wypłaciliśmy w styczniu i przysługiwało z tytułu pobytu na zaległym urlopie wypoczynkowym za rok 2017. Drugie z tytułu urlopu bieżącego wypłaciliśmy w lipcu 2018 r. Okazało się jednak, że powinniśmy oskładkować jedno ze świadczeń. Dlaczego tak należy postąpić i jak sobie z tym poradzić?

Odszkodowanie za brak oferty ponownego zatrudnienia – co ze składkami

Pytanie: Z końcem marca 2019 r. – w ostatnim dniu trwania stosunku pracy – będziemy musieli wypłacić jednemu z naszych pracowników odszkodowanie z tytułu nieprzedstawienia mu oferty zawarcia kolejnej umowy o pracę po zakończeniu zatrudnienia na czas określony. Do wypłaty tego świadczenia zobowiązaliśmy się poprzez zawarcie odrębnego zapisu w umowie o pracę podpisanej z tym pracownikiem. Czy odszkodowanie to korzysta z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia?

Jak ustalić liczbę ubezpieczonych przy określaniu stopy składek wypadkowych?

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, jak uwzględniać w liczbie ubezpieczonych osoby wykonujące w jednym miesiącu kilka kilkudniowych umów zleceń oraz pracowników, z którymi równocześnie podpisane zostały umowy zlecenia.

AZU 154

Zlecenie z rencistą nieobjęte ubezpieczeniami społecznymi – czy informować ZUS o dochodzie rocznym

Pytanie: Przez kilka miesięcy 2018 r. mieliśmy podpisaną umowę zlecenia z osobą mającą przyznaną rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Z uwagi na to, że była ona zatrudniona u innego płatnika na pełnym etacie, nie opłacaliśmy za nią składek na ubezpieczenia społeczne. Czy mamy obowiązek złożenia w ZUS informacji o zarobkach, a jeżeli tak, to jaką kwotę w niej wykazać i jak taka informacja powinna wyglądać?

Wyższa składka zdrowotna w 2019 roku

W 2019 r. przedsiębiorcy zapłacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 342,32 zł, czyli o 22,38 zł wyższą w stosunku do ubiegłego roku.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające od 1 marca 2019 r.

Od 1 marca 2019 r. ZUS będzie mógł przyznać tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające, którego celem będzie zapewnienie środków do życia osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowanie dzieci. Tak wynika z przyjętego przez rząd 22 stycznia projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Określa on warunki i tryb przyznawania świadczenia osobom, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej 4 dzieci.

AZU 153

Zmiany w dokumentacji do ZUS od 1 stycznia

Od 1 stycznia obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki z 20 grudnia 2018 r. określające wzory dokumentów przekazywanych przez płatników składek do ZUS oraz wykaz kodów wykorzystywanych przy wypełnianiu tych dokumentów. Sprawdźmy, na czym polegają zmian.

Tzw. mały ZUS – jak ustalić podstawę składek przy działalności prowadzonej przez niecały rok

Pytanie:  Spełniam warunki pozwalające na objęcie tzw. małym ZUS-em. Proszę o wyjaśnienie, jak ustalić obowiązującą mnie podstawę wymiaru składek, jeżeli działalność gospodarczą rozpoczęłam w marcu 2018 r., a przez dwa miesiące tego roku była ona zawieszona?

Od 26 stycznia obowiązuje Płatnik 10.02.002

Zgodnie z komunikatem ZUS od 26 stycznia 2019 r. obowiązuje wyłącznie jedna wersja programu Płatnik, czyli 10.02.002. W terminie do 25 stycznia obowiązywały równolegle dwie wersje programu: 10.01.001 i 10.02.002. Od 26 stycznia pobranie aktualizacji wersji programu Płatnik 10.01.001 automatycznie spowoduje pobranie nowej wersji programu.

AZU 152

Udostępnianie pracownikom i zleceniobiorcom miejsc parkingowych – co ze składkami

Pytanie: W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy i sukcesywnym zatrudnianiem nowych osób okazuje się, że załodze coraz bardziej doskwiera brak miejsc parkingowych (te, którymi dysponujemy obecnie, przeznaczane są wyłącznie dla aut służbowych). W związku z tym zamierzamy zawrzeć z zewnętrznym podmiotem umowę, której przedmiotem będzie najem kilkudziesięciu miejsc parkingowych na parkingu znajdującym się w pobliżu naszego zakładu. Wszystkie będą udostępniane pracownikom i zleceniobiorcom, którzy przyjeżdżają do pracy własnymi samochodami. Udostępnienie to będzie następować za symboliczną opłatą potrącaną z wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie ich pisemnej zgody i zapisów regulaminu wynagradzania. Czy świadczenie takie może korzystać z wyłączenia z oskładkowania?

Krótkotrwałe umowy zlecenia z własnym pracownikiem – jak ustalić rodzaj oraz podstawę świadczenia chorobowego

Pytanie: Pracownik, która wykonywał u nas dodatkowo kilka umów zlecenia, zawieranych na okresy od kilkunastu dni do miesiąca, zachorował i jest na zwolnieniu lekarskim. Jakie świadczenie chorobowe powinniśmy mu wypłacić oraz jak ustalić podstawę wymiaru? Jest to jego pierwsza choroba w roku bieżącym.