AZU 165

Żona pracownika przebywa na urlopie wychowawczym – czy pracownik otrzyma zasiłek opiekuńczy

Pytanie: Żona pracownika, który wystąpił z wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego na drugie z dzieci, przebywa na urlopie wychowawczym. Czy w takiej sytuacji świadczenie to w ogóle przysługuje?

AZU 164

Zwrot wydatków na taksówkę w podróży służbowej – czy podlega oskładkowaniu

Pytanie: Rozliczając koszty delegacji pracownik przedłożył nam rachunek za taksówkę, którą dojechał na dworzec z miejsca zakwaterowania. Czy od tego rodzaju wypłaty powinniśmy naliczyć składki?

Zwiększenie liczby ubezpieczonych w nowym roku – czy oznacza zmianę płatnika zasiłku macierzyńskiego

Pytanie: Zbliża się koniec roku i pojawia nam się pewien problem z wypłatą zasiłku chorobowego dla naszej pracownicy. Od kilku lat, także w 2019 r., nie mieliśmy obowiązku wypłaty zasiłków naszym pracownikom, a na dzień 30 listopada 2019 r. będziemy zgłaszać do ubezpieczenia chorobowego prawdopodobnie więcej niż 20 ubezpieczonych. W związku z tym w 2020 r. to nie ZUS, a my będziemy wypłacać zasiłki. Nasza pracownica, która jest w ciąży, choruje od września 2019 r. i prawdopodobnie będzie to już nieprzerwana choroba aż do porodu, który jest przewidziany na luty 2020 r. Czy w związku z tym, że jej choroba rozpoczęta w 2019 r. będzie trwała nieprzerwanie także w 2020 r., będziemy musieli od 1 stycznia 2020 r. przejąć wypłatę od ZUS i wypłacać jej zasiłek chorobowy, a następnie macierzyński przez ten cały czas?

AZU 163

Jak przygotować pracowników do wprowadzenia PPK ?

W jaki sposób można przekazać pracownikom informację o możliwości uczestnictwa w PPK? Komu należy przekazać informację o wpłatach dodatkowych i opcji zmniejszenia wpłaty podstawowej? Jakie informacje powinien zawierać podstawowy materiał komunikacyjny dotyczący PPK udostępniany pracownikom przez podmiot zatrudniający? Takie pytania zadajemy sobie coraz częściej, przygotowując się do wprowadzenia PPK w firmie. Wyjaśnienia znajdziemy w artykule, w którym dowiemy się również, jakie dobre praktyki warto stosować, przygotowując i udostępniając materiały informacyjne dla pracowników.

Wyższa odprawa emerytalno-rentowa – czy będzie w całości zwolniona z oskładkowania

Pytanie: Zgodnie z obowiązującym w firmie regulaminem wynagradzania pracownikom odchodzącym na emeryturę lub rentę wypłacane są odprawy w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Z podstawy wymiaru składek wyłączamy jednak tylko kwoty wynikające z Kodeksu pracy. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Wypłata pensji i zasiłku opiekuńczego w jednym miesiącu – co z rozliczeniem zerowego PIT- a

Pytanie: Jak naliczyć listę płac z zerowym podatkiem dla pracowników do 26. roku życia od brutto do netto, z uwzględnieniem zasiłku opiekuńczego za 2 dni. Zakład pracy liczy ponad 20 pracowników i zasiłki naliczane są w zakładzie pracy. Wynagrodzenie brutto wynosi 2.250,00 zł, zasiłek opiekuńczy wynosi 51,00 zł x 2 dni =102,00zł. Zasiłek opiekuńczy nie jest przychodem ze stosunku pracy, więc nie podlega zwolnieniu. Wynagrodzenie i zasiłek opiekuńczy naliczane są na jednej liście płac, od wynagrodzenia liczymy składki ZUS i składkę zdrowotną, od zasiłku opiekuńczego w kwocie 102,00 zł liczymy podatek, który wynosi 18 zł. Czy w tej sytuacji zaliczka na podatek dochodowy pomniejszana jest o składkę zdrowotną? Czy na liście płac od zasiłku opiekuńczego naliczamy podatek i przekazujemy na konto urzędu skarbowego? Czy na liście płac powinny być koszty uzyskania przechodu oraz podstawa podatku?

AZU 162

Z zasiłku macierzyńskiego na urlop wychowawczy – 14 przykładów z codziennej praktyki

Zmiana rodzaju urlopu, z którego korzysta pracownik – z macierzyńskiego lub rodzicielskiego na wychowawczy – skutkuje wieloma zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W jej wyniku nastąpi rozszerzenie zakresu ubezpieczeń, którymi objęta jest dana osoba, zmieni się tytuł do nich oraz podstawa wymiaru składek, a w niektórych sytuacjach – także płatnik składek.

Rodzice – przedsiębiorcy muszą zgłosić się ponownie do ZUS po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie mają tytułu do ubezpieczeń społecznych w związku z prowadzoną działalnością. Muszą się więc ponownie zgłosić się do ZUS po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego, o czym ZUS ma ich obowiązkowo pouczyć. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 11 lipca 2019 r. uchwałę, sygn. III UZP 2/19.

Płatnicy składek mogą samodzielnie utworzyć elektroniczny dokument z danymi z ZUS

ZUS poinformował na swoich stronach internetowych, że płatnicy składek, którzy mają swoje konto na PUE ZUS, mogą samodzielnie utworzyć elektroniczny dokument z danymi z ZUS i przekazać takie potwierdzenie instytucji, która tego oczekuje, czyli np. bankowi.  W ten sposób można m.in. utworzyć dokument z informacją o saldzie na koncie w Zakładzie, o liczbie ubezpieczonych czy też potwierdzenie, że jest się płatnikiem składek.

AZU 161

Urlop bezpłatny dłuższy niż miesiąc – czy cały okres można wykazać w jednym ZUS RSA

Pytanie: Czy w sytuacji gdy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym dłużej niż miesiąc, cały okres tego urlopu można wykazać w jednym raporcie ZUS RSA?

Problemy ze zmianą adresu ubezpieczonego w programie Płatnik – jak sobie z nimi poradzić

Pytanie: Pracownik poinformował firmę o zmianie adresu zamieszkania. Przed sporządzeniem dokumentu ZUS ZUA zmianę adresu próbowałam zrobić w kartotece ubezpieczonego w programie Płatnik. Niestety, w kartotece nie mogę wprowadzić żadnej zmiany. Jak w tej sytuacji mam poinformować ZUS o nowym adresie pracownika?

Pracownik przebywający cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim – czy przekazać zerowy ZUS RCA

Pytanie: Czy w przypadku gdy pracownik cały miesiąc przebywa np. na zwolnieniu lekarskim, do imiennego raportu miesięcznego ZUS RSA należy dołączyć zerowy imienny raport miesięczny ZUS RCA? 

AZU 160

Użyczenie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych – kiedy naliczać składki do ZUS

Umożliwienie pracownikom korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych za częściową odpłatnością jest usługą, którą pracownik „kupuje” od pracodawcy po cenie niższej niż detaliczna z tego tytułu, że jest pracownikiem tego pracodawcy. Odnoszona przez pracownika w związku z tym korzyść powinna być więc wliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Tak wynika z wyroku Sadu Najwyższego z 27 listopada 2018 r., I UK 319/17.

Umowa zlecenia z pracownikiem na urlopie bezpłatnym – jakie ubezpieczenia i dokumenty

Pytanie: W czasie pobytu 32-letniego pracownika na urlopie bezpłatnym podpisaliśmy z nim umowę zlecenia. Jakim ubezpieczeniom będzie on podlegał oraz jak powinniśmy wykazywać go w dokumentach ubezpieczeniowych?

Umowa zlecenia wykonywana w czasie zwolnienia lekarskiego – co ze świadczeniami

Pytanie: Jedna z naszych pracownic przebywa na zwolnieniu lekarskim w okresie od 3 do 21 lipca i pobiera z tego tytułu zasiłek chorobowy. Dowiedzieliśmy się, że 7 lipca wygłosiła referat na konferencji i że miała w związku z tym podpisaną umowę zlecenia na wykonie tej pracy. Czy wygłoszenie referatu w trakcie zasiłku chorobowego spowoduje utratę tego zasiłku w całości czy tylko za ten jeden dniu?

AZU 159

ZUS musi należycie uzasadnić odmowę zwrotu nadpłaconych składek

ZUS odmawiając zwrotu nadpłaconych składek, musi decyzję należycie uzasadnić, w szczególności  podając, na jakie składki i za jakie okresy zaliczył nadpłatę. Sam fakt pojawienia się niedopłaty na koncie płatnika nie jest powodem odmowy zwrotu nienależnie zapłaconych składek. Tak wynika z wyrok Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2019 r. (sygn.  III UK 155/18).

Zawyżone kwoty dodatku stażowego wyłączone z podstawy składek – jak skorygować dokumenty

Pytanie: Trwająca aktualnie kontrola zausterkowała nam, że z podstawy wymiaru składek wyłączaliśmy pełne kwoty dodatków stażowych przysługujących także za okresy pobierania świadczeń chorobowych. Jak ustalić prawidłowe sumy, które mogły być objęte wyłączeniem oraz jak skorygować ten błąd?

Wynagrodzenie akordowe, nadgodziny i dodatkowe zlecenie – jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku

Pytanie: Pracownik w maju 2019 r. sprawował opiekę nad chorą matką. Jest on zatrudniony w firmie od 7 października 2018 r. z wynagrodzeniem akordowym, czyli jego wynagrodzenie jest zmienne. Oprócz wynagrodzenia zmiennego ma prawo także do wynagrodzenia za nadgodziny. Dodatkowo ma jeszcze zawartą z nami umowę zlecenia od 1 listopada 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. Przychód pracownika wynosił: za październik 2018 r. – z umowy o pracę 1.500 zł, z umowy zlecenia 600 zł, za listopad 2018 r. – z umowy o pracę 1.600 zł, z umowy zlecenia 480 zł, za grudzień 2018 r., za 17 dni przepracowanych – z umowy o pracę 2.700 zł (w tym miesiącu pracownik był chory i otrzymał zasiłek chorobowy, miał obowiązek przepracować 22 dni) oraz dodatkowo 300 zł (brutto) za nadgodziny i z umowy zlecenia 300 zł, za styczeń 2019 r. – z umowy o pracę 3.800 zł + 360 zł (brutto) za nadgodziny i z umowy zlecenia 400 zł, za luty 2019 r. – z umowy o pracę 4.200 zł i z umowy zlecenia 500 zł, za marzec 2019 r. – z umowy o pracę 3.900 zł i z . umowy zlecenia 600 zł, za kwiecień 2019 r. – z umowy o pracę 3.600 zł + 280 zł (brutto) za nadgodziny i z umowy zlecenia 480 zł. Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego pracownikowi w maju 2019 r.? Czy należy uwzględniać wynagrodzenie za nadgodziny i wynagrodzenie z umowy zlecenia, czy też nie? Jak uzupełniać wynagrodzenie za nadgodziny?

AZU 158

W jakich przypadkach premie miesięczne i kwartalne należy uzupełniać w podstawie wymiaru zasiłków?

Pytanie: Nasz pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie oraz premie miesięczne i kwartalne, do których zgodnie z regulaminem premiowania nie zachowuje prawa za okresy pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków. Premie te nie są pomniejszane proporcjonalnie za wymienione okresy, ale zależą od absencji chorobowej i częściowo także od oceny pracy pracownika. Pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby w od 27 maja do 14 czerwca 2019 r. Jest to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku kalendarzowym. Jak ustalić podstawę wymiaru przysługującego mu wynagrodzenia za czas choroby w przypadku uzyskiwania przychodów i premii podanych w poniższej tabeli? Czy premie miesięczne i kwartalne należy uzupełniać?  Rok Miesiąc Przychód miesięczny (z ł) Premia miesięczna (przychód w zł) Premia kwartalna (przychód w zł) 2018 Maj 3.600 340 - 2018 Czerwiec 3.600 420 - 2018 Lipiec 3.600 280 Za II kw. 1.200 2018 Sierpień 3.600 360 - 2018 Wrzesień 3.600 340 - 2018 Październik 3.600 360 Za III kw. 1.600 2018 Listopad 3.600 280 - 2018 Grudzień 3.600 400 - 2019 Styczeń 3.600 260 Za IV kw. 2.200 2019 Luty 3.600 420 - 2019 Marzec 3.600 360 - 2019 Kwiecień 3.600 400 Za I kw. 2.200   

W jaki sposób rozliczać składki od świadczeń przyznawanych odchodzącemu z pracy pracownikowi z prawem do emerytury?

Pytanie: Gdy pracownik odchodzi na emeryturę, w ostatnim dniu pracy oprócz wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i odprawy emerytalnej, otrzymuje nierzadko różnego rodzaju dodatkowe świadczenia. Często jest to np. prezent pożegnalny od firmy, nagroda jubileuszowa lub dobrowolna odprawa przewidziana w wewnątrzzakładowych przepisach o wynagradzaniu. Zasadniczo wszystkie ww. należności stanowią przychód ze stosunku pracy. Mimo to, od niektórych z nich nie trzeba naliczać składek na ubezpieczenia. Prosiłabym o wyjaśnienie, które z nich są oskładkowane, a które są zwolnione z ozusowania.

Najnowsze zmiany w PPK

Rząd przyjął na początku maja projekt ustawy zmieniającej przepisy o pracowniczych planach kapitałowych, który przewiduje zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat oraz uproszczenie systemu PPK.

AZU 157

Jak wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych wyrównanie trzynastki?

Pytanie: W przyszłym miesiącu pracownik otrzyma wyrównanie trzynastki wypłaconej w lutym 2019 r. Jak taką wypłatę rozpisać w dokumentach ubezpieczeniowych?

Jak wycofać niepotrzebnie złożone zgłoszenie ZUS ZSWA?

Pytanie: Złożyliśmy zgłoszenie ZUS ZSWA za pracownika, który 1 kwietnia 2019 r. rozpoczął wykonywanie pracy szczególnej w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych. Dowiedziałam się, że zgłoszenie takie powinniśmy przekazać dopiero w przyszłym roku. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić?

Jak skorygować błąd w dochodzie wykazanym w druku ZUS RPA?

Pytanie: Popełniliśmy błąd, literówkę, w kwocie dochodu jednego z pracowników za rok ubiegły wykazanego w druku ZUS RPA. Jak go skorygować?

AZU 156

W jakich przypadkach nietrzeźwy ubezpieczony nie otrzyma świadczeń wypadkowych?

Pytanie: Członek naszej spółdzielni uległ wypadkowi przy pracy, będąc po wpływem alkoholu. Z firmy zabrało go do szpitala pogotowie. Otrzymaliśmy zaświadczenie lekarskie ze szpitala, z którego nie wynika, że był on pod wpływem alkoholu. Jakie dokumenty oprócz zaświadczenia lekarskiego są potrzebne do wypłaty świadczenia chorobowego w takiej sytuacji? Czy jeżeli mamy samo zaświadczenie lekarskie, to trzeba sporządzić protokół powypadkowy? Czy członek spółdzielni otrzyma zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% czy z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80%?  Jak policzyć zwolnienie szpitalne – 100 czy 70%?

Urlop bezpłatny pracownika, który ma dodatkowe tytuły do ubezpieczeń – co z ubezpieczeniami

Pytanie: Zatrudniamy pracownika pełnoetatowego, który zamierza w niedługim czasie wystąpić do nas z wnioskiem o trzymiesięczny urlop bezpłatny. Oprócz zawartej z nami umowy o pracę posiada on inne źródła przychodu w postaci prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz umowy zlecenia (wykonywanej na rzecz obcego podmiotu poza ww. działalnością). Czy udzielenie mu urlopu wpłynie na zmianę jego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych?

AZU 155

Wypłata dwóch świadczeń urlopowych bez składek – jak skorygować błąd

Pytanie: W ubiegłym roku pracownik otrzymał dwa świadczenia urlopowe, od których – zgodnie z rozporządzeniem składkowym – nie odprowadziliśmy składek. Jedno świadczenie wypłaciliśmy w styczniu i przysługiwało z tytułu pobytu na zaległym urlopie wypoczynkowym za rok 2017. Drugie z tytułu urlopu bieżącego wypłaciliśmy w lipcu 2018 r. Okazało się jednak, że powinniśmy oskładkować jedno ze świadczeń. Dlaczego tak należy postąpić i jak sobie z tym poradzić?

Odszkodowanie za brak oferty ponownego zatrudnienia – co ze składkami

Pytanie: Z końcem marca 2019 r. – w ostatnim dniu trwania stosunku pracy – będziemy musieli wypłacić jednemu z naszych pracowników odszkodowanie z tytułu nieprzedstawienia mu oferty zawarcia kolejnej umowy o pracę po zakończeniu zatrudnienia na czas określony. Do wypłaty tego świadczenia zobowiązaliśmy się poprzez zawarcie odrębnego zapisu w umowie o pracę podpisanej z tym pracownikiem. Czy odszkodowanie to korzysta z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia?

Jak ustalić liczbę ubezpieczonych przy określaniu stopy składek wypadkowych?

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, jak uwzględniać w liczbie ubezpieczonych osoby wykonujące w jednym miesiącu kilka kilkudniowych umów zleceń oraz pracowników, z którymi równocześnie podpisane zostały umowy zlecenia.

AZU 154

Zlecenie z rencistą nieobjęte ubezpieczeniami społecznymi – czy informować ZUS o dochodzie rocznym

Pytanie: Przez kilka miesięcy 2018 r. mieliśmy podpisaną umowę zlecenia z osobą mającą przyznaną rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Z uwagi na to, że była ona zatrudniona u innego płatnika na pełnym etacie, nie opłacaliśmy za nią składek na ubezpieczenia społeczne. Czy mamy obowiązek złożenia w ZUS informacji o zarobkach, a jeżeli tak, to jaką kwotę w niej wykazać i jak taka informacja powinna wyglądać?

Wyższa składka zdrowotna w 2019 roku

W 2019 r. przedsiębiorcy zapłacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 342,32 zł, czyli o 22,38 zł wyższą w stosunku do ubiegłego roku.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające od 1 marca 2019 r.

Od 1 marca 2019 r. ZUS będzie mógł przyznać tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające, którego celem będzie zapewnienie środków do życia osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowanie dzieci. Tak wynika z przyjętego przez rząd 22 stycznia projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Określa on warunki i tryb przyznawania świadczenia osobom, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej 4 dzieci.

AZU 153

Zmiany w dokumentacji do ZUS od 1 stycznia

Od 1 stycznia obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki z 20 grudnia 2018 r. określające wzory dokumentów przekazywanych przez płatników składek do ZUS oraz wykaz kodów wykorzystywanych przy wypełnianiu tych dokumentów. Sprawdźmy, na czym polegają zmian.

Tzw. mały ZUS – jak ustalić podstawę składek przy działalności prowadzonej przez niecały rok

Pytanie:  Spełniam warunki pozwalające na objęcie tzw. małym ZUS-em. Proszę o wyjaśnienie, jak ustalić obowiązującą mnie podstawę wymiaru składek, jeżeli działalność gospodarczą rozpoczęłam w marcu 2018 r., a przez dwa miesiące tego roku była ona zawieszona?

Od 26 stycznia obowiązuje Płatnik 10.02.002

Zgodnie z komunikatem ZUS od 26 stycznia 2019 r. obowiązuje wyłącznie jedna wersja programu Płatnik, czyli 10.02.002. W terminie do 25 stycznia obowiązywały równolegle dwie wersje programu: 10.01.001 i 10.02.002. Od 26 stycznia pobranie aktualizacji wersji programu Płatnik 10.01.001 automatycznie spowoduje pobranie nowej wersji programu.

AZU 152

Udostępnianie pracownikom i zleceniobiorcom miejsc parkingowych – co ze składkami

Pytanie: W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy i sukcesywnym zatrudnianiem nowych osób okazuje się, że załodze coraz bardziej doskwiera brak miejsc parkingowych (te, którymi dysponujemy obecnie, przeznaczane są wyłącznie dla aut służbowych). W związku z tym zamierzamy zawrzeć z zewnętrznym podmiotem umowę, której przedmiotem będzie najem kilkudziesięciu miejsc parkingowych na parkingu znajdującym się w pobliżu naszego zakładu. Wszystkie będą udostępniane pracownikom i zleceniobiorcom, którzy przyjeżdżają do pracy własnymi samochodami. Udostępnienie to będzie następować za symboliczną opłatą potrącaną z wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie ich pisemnej zgody i zapisów regulaminu wynagradzania. Czy świadczenie takie może korzystać z wyłączenia z oskładkowania?

Krótkotrwałe umowy zlecenia z własnym pracownikiem – jak ustalić rodzaj oraz podstawę świadczenia chorobowego

Pytanie: Pracownik, która wykonywał u nas dodatkowo kilka umów zlecenia, zawieranych na okresy od kilkunastu dni do miesiąca, zachorował i jest na zwolnieniu lekarskim. Jakie świadczenie chorobowe powinniśmy mu wypłacić oraz jak ustalić podstawę wymiaru? Jest to jego pierwsza choroba w roku bieżącym.