AZU 106 Grudzień

Z jakim dniem sporządzić ZUS ZWUA i ZUS ZUA

Pytanie: Z jaką datą należy przygotować ZUS ZWUA i ponowne ZUS ZUA (zmiana kodu z 01 10 00 na 01 10 10), w przypadku gdy pracownik 19 października 2015 r. dostarczył decyzję o przyznaniu emerytury z dnia 2 września 2015 r.

Wniosek o zwrot nadpłaconych składek

Pytanie: Nadpłaciliśmy składki za dwoje pracowników. Wiemy, że możemy wystąpić do ZUS z wnioskiem o ich zwrot. Jak powinien wyglądać taki wniosek?

Raporty za osobę przebywającą na urlopie rodzicielskim

Pytanie: Pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim do 2 września. Od 3 września była na urlopie wypoczynkowym. Wypłata wynagrodzenia następuje 10. za miesiąc poprzedni. Czy za wrzesień 2015 r. należy złożyć również raport ZUS RCA zerowy oprócz raportu  z kodem i kwotą zasiłku macierzyńskiego?

AZU 105 Listopad

Zawieszona emerytura wypłacona w pełnej wysokości

Pytanie: ZUS ustalił prawo do emerytury 65-letniej pracownicy w lipcu 2015 r. Wypłata emerytury była jednak zawieszona, ponieważ pracownica nie rozwiązała stosunku pracy. Pracownica złożyła wypowiedzenie i zakończy pracę 23 grudnia. Czy za grudzień otrzyma emeryturę w pełnej miesięcznej wysokości?

Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad konkubiną

Pytanie: Pracownik przedłożył zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, z którego wynika, że zostało ono wystawione z tytułu opieki nad kobietą, która nie jest żoną pracownika. Czy takie zaświadczenie stanowi podstawę do wypłacenia zasiłku opiekuńczego?

Zapomoga dla pracownika

Pytanie:  Ze względu na  pożar, który miał miejsce w mieszkaniu naszego pracownika, wypłaciliśmy mu zapomogę w wysokości 4 tys. zł. Czy powinniśmy ją oskładkować?

AZU 104 Październik/Listopad

Urlop wychowawczy w częściach i zwolnienie ze składek na FP i FGŚP

Pytanie: W roku ubiegłym pracownik wykorzystał część urlopu wychowawczego. Po powrocie do pracy nie opłacaliśmy za niego składek na FP i FGŚP. Teraz chciałby skorzystać z dalszej części urlopu. Co w takiej sytuacji z ulgą w opłacaniu składek po ponownym powrocie pracownika do firmy?

Tylko czynny nauczyciel ma prawo do świadczenia kompensacyjnego

Osoba starająca się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne musi mieć status nauczyciela w chwili składania wniosku. Nie może więc przed złożeniem wniosku rozwiązać nauczycielskiego stosunku pracy. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 8 września 2015 r.

Refundacja składek ZUS za niepełnosprawnych przedsiębiorców

Dnia 1 października 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która wprowadziła korzystne rozwiązania dla niepełnosprawnych przedsiębiorców.

AZU 103 Październik

Zawarcie umowy zlecenia – obowiązki wobec ZUS

Zleceniodawcy dość często dokonują zgłoszeń do ubezpieczeń oraz naliczają składki, nie posiadając oświadczeń zleceniobiorców dotyczących innych źródeł przychodów. W ten sposób narażają się na popełnienie błędów, które będą wymagały nie tylko korekty, ale również wpłaty zaległych składek.

Urlop rodzicielski – aż do 6. roku życia dziecka

Dodatkowy urlop macierzyński będzie zlikwidowany. W zamian zostanie wydłużony maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego. Tak wynika z tzw. ustawy rodzinnej, jednej z dwóch wielkich nowelizacji Kodeksu pracy przyjętych w ostatnim czasie. Nowe przepisy wejdą w życie 2 stycznia 2016 r.

Składki na FP i FGŚP za zleceniobiorców w niewielkiej firmie

Pytanie: Prowadzę niewielką działalność gospodarczą. W związku ze wzrostem zamówień chcę zatrudnić kilka osób na podstawie umów zleceń. Czy oprócz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne będę musiał odprowadzać także składki na FP i FGŚP?

AZU 102 Wrzesień

Uznanie przez ZUS umowy o pracę za pozorną – środki odwoławcze

Pytanie: Jedną z zawartych przez nas umów o pracę ZUS uznał za pozorną i wyłączył pracownika z ubezpieczeń. Czy miał takie prawo oraz jakie kroki odwoławcze możemy podjąć, jeśli nie zgadzamy się z tą decyzją?

Termin na opłacenie składek od wynagrodzenia przyznanego pracownikowi przywróconemu do pracy

Pytanie: Wyrokiem sądowym pracownik został przywrócony do pracy. Kiedy odprowadzić składki od przyznanego mu wynagrodzenia oraz jak je wykazać w drukach dla ZUS?

Składki za pracowników międzynarodowej firmy transportowej

Pytanie: Jesteśmy  międzynarodową firmą transportową, która zacznie niedługo świadczyć usługi indywidualnych pasażerskich przewozów lotniczych. W tym celu prowadzimy rekrutację  personelu i ustalamy kwestie proceduralne, w tym dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym. Czy zatrudnione osoby pracujące na pokładach naszych samolotów będą podlegały polskim przepisom, w sytuacji gdy w Polsce firma nie ma siedziby?

AZU 101 Sierpień

Zasiłek opiekuńczy po rozwiązaniu umowy o pracę

Pytanie: W czasie wypowiedzenia pracownik przedłożył nam zwolnienie lekarskie potwierdzające konieczność sprawowania przez niego opieki nad małoletnim dzieckiem, którego końcowa data przypada już po ustaniu stosunku pracy. Jakie dokumenty w tej sytuacji musimy przekazać do ZUS, aby organ ten podjął wypłatę zasiłku opiekuńczego po rozwiązaniu umowy o pracę?

Wynagrodzenie za dyżury w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego

Pytanie: Pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim wypłacane było wynagrodzenie za dyżury. Czy kwoty te powinniśmy przyjąć do podstawy wymiaru zasiłku?

Wynagrodzenie wypłacone po śmierci pracownika

Pytanie: Uzyskaliśmy informację, że w wypadku samochodowym zginął jeden z naszych pracowników. Co w tej sytuacji ze składkami od niezrealizowanego wynagrodzenia?

AZU 100 Lipiec

Brak renty mimo niezdolności do pracy

Pytanie: Pracownica po długotrwałym zwolnieniu lekarskim została uznana przez lekarza orzecznika ZUS za częściowo niezdolną do pracy. Sądziliśmy, że przejdzie ona na rentę i będziemy mogli zatrudnić na jej miejsce nowego pracownika. Pracownica poinformowała nas, że wraca do pracy, ponieważ nie przyznano jej renty. Lekarz medycyny pracy orzekł, że schorzenie powodujące częściową niezdolność do pracy nie jest przeciwwskazaniem do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Do tej pory mieliśmy do czynienia z sytuacjami odwrotnymi. Pracownicy, którzy składali wnioski o rentę, nie uzyskiwali jej z powodu braku niezdolności do pracy. Czy osoba niezdolna do pracy może nie dostać renty?

Zasiłek chorobowy dla prowadzącego działalność gospodarczą

Pytanie:  Do 31 stycznia 2015 r. osoba była zatrudniona w ramach stosunku pracy. Od 1 lutego rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego tytułu opłaca wszystkie składki ZUS (w tym dobrowolną składkę chorobową). Od 10 kwietnia przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy przysługuje jej zasiłek chorobowy? Jeżeli tak, od jakiej podstawy zostanie naliczony?

Umowa o dzieło wykonywana dodatkowo przez zleceniobiorcę

Pytanie: Z osobą wykonującą w naszej firmie umowę zlecenia w sierpniu podpiszemy dodatkowo umowę o dzieło i obie umowy będą wykonywane równocześnie. Z umowy zlecenia zatrudniona przez nas osoba została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Czy zawarcie z tą osobą dodatkowo umowy o dzieło powoduje, że od wynagrodzenia wypłaconego z tej umowy powinny być naliczone wszystkie składki, czy tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne?

AZU 99 Czerwiec

Zakup ubioru sportowego dla pracowników i zleceniobiorców

Pytanie: Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zakupił z własnego budżetu (nie z funduszu socjalnego) ubrania sportowe dla pracowników oraz trenerów zatrudnionych na zlecenie (opłacają tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne). Osoby te uzyskują minimalne wynagrodzenie. Zakupy te nie wynikają ani z regulaminu, ani z innych przepisów. Czy od tych świadczeń należy odprowadzić zaliczkę na podatek i składki na ubezpieczenia społeczne?

Wpływ zawieszenia wypłaty premii na ustalenie wysokości wynagrodzenia za urlop i świadczeń chorobowych

Pytanie: Na podstawie postanowień układu zbiorowego pracy nasza spółka wypłaca pracownikom regulaminową premię miesięczną w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego z dodatkiem funkcyjnym. Na podstawie zawartego porozumienia ze związkami zawodowymi, biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową spółki, podjęta została decyzja o wstrzymaniu wypłaty premii za lipiec i sierpień br. Czy w tej sytuacji składnik premii będzie uwzględniany przy wyliczaniu podstawy do urlopu wypoczynkowego i podstawy chorobowej za miesiące wakacyjne?

Urodzenie dziecka w trakcie stażu – prawo do zasiłku po zatrudnieniu

Pytanie: Do 23 marca 2015 r. była u nas na stażu osoba skierowana do jego odbycia przez powiatowy urząd pracy (PUP). Dzień wcześniej stażystka urodziła dziecko. W umowie zawartej z PUP był zapisany obowiązek zatrudnienia tej osoby na umowę o pracę na okres 6 miesięcy po zakończeniu stażu. W związku z tym, że stażystka przed zakończeniem stażu urodziła dziecko, niemożliwe było zatrudnienie jej po zakończeniu stażu. PUP nie zgodził się jednak z tym i polecił zatrudnienie stażystki. Czy jeśli zostanie zatrudniona będzie mogła ubiegać się o urlop macierzyński lub inne tego typu świadczenia? Podczas stażu nie była odprowadzana przez PUP składka chorobowa.

AZU 98 Maj

Zgłoszenie do ubezpieczeń wspólnika spółki komandytowej

Pytanie: Jako biuro rachunkowe rozliczamy składki za spółkę komandytową. Otrzymaliśmy informację, że 17 marca do spółki przystąpił nowy komandytariusz. Umowę w formie aktu notarialnego zawarto 17 marca, a wpisanie do KRS nastąpiło 1 kwietnia. Od kiedy wspólnik podlega ubezpieczeniom? Czy może on zostać zgłoszony do ubezpieczeń przez spółkę?

Wyższe diety dla pracownika w krajowej podróży służbowej

Pytanie: Na podstawie wewnętrznych przepisów wypłacamy pracownikom diety krajowe w wysokości 35 zł za każdą dobę podróży służbowej. Od części wypłacanych diet powinniśmy odprowadzać składki.  Jak obliczyć kwotę podlegającą oskładkowaniu?

AZU 97

„Dawny" urlop wychowawczy będzie okresem składkowym

Sejm przyjął nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przewidującą m.in. możliwość zastosowania korzystniejszego wariantu obliczenia wysokości przyszłej emerytury z uwzględnieniem tablic średniego trwania życia, obowiązujących w momencie przejścia na świadczenie. Bardziej korzystne będą również zasady zaliczania „dawnych” okresów studiów i urlopu wychowawczego.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko, które ukończyło 14 lat

Pytanie: Dnia 15 marca syn pracownicy ukończył 14 lat. Dnia 23 marca przedstawiła ona zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, z którego wynika, że w dniach 23–31 marca (9 dni) musiała sprawować nad nim osobistą opiekę. W bieżącym roku pracownica wcześniej wykorzystała już 15 dni pobierania zasiłku opiekuńczego na tego syna. Czy możemy wypłacić zasiłek opiekuńczy w tej sytuacji?

Zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy

Pytanie: 31 marca był ostatnim dniem pracy pracownicy, z którą rozwiązano umowę o pracę. Dnia 1 kwietnia mąż pracownicy doręczył zwolnienie lekarskie wystawione na cały kwiecień (30 dni). Pracodawca jest upoważniony do wypłaty zasiłków. Kto ma wypłacać to świadczenie i jakie obowiązki ma w związku z tym pracodawca? 

AZU 96 Marzec

Zmiany w zasadach refundacji składek za osoby niepełnosprawne prowadzące działalność

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą zachowają prawo do refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, także wówczas, gdy nieznacznie opóźnią się z ich opłaceniem. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 października 2015 r.

Wypłata świadczenia zmarłego rencisty – świadczenie niezrealizowane

Pytanie: Na początku marca zmarł nasz pracownik, który pracował na pół etatu i pobierał rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Termin wypłaty renty przypada na 15. dzień miesiąca i do dnia śmierci renta nie została wypłacona. Żona pracownika zwróciła się do nas z pytaniem, czy otrzyma rentę za ten miesiąc.

Wynagrodzenie chorobowe z tytułu choroby po zasiłku macierzyńskim

Pytanie: Pracownica wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim, ale już po dwóch tygodniach stała się niezdolna do pracy z powodu choroby. Czy w związku z tym, że przed pójściem na urlop wykorzystała już limit dni, przez które przysługuje wynagrodzenie chorobowe, powinniśmy wypłacić jej od razu zasiłek chorobowy?

AZU 95 Luty

Zwrot nadpłaconych składek byłemu pracownikowi

Pytanie: Okazuje się, że w październiku 2013 roku pracownik, który nie jest już u nas zatrudniony, przekroczył roczną  kwotę graniczną. Mimo to opłacaliśmy za niego składki  emerytalno-rentowe. Co teraz powinniśmy zrobić?

Zasiłek chorobowy dla osoby mającej ustalone prawo do renty rodzinnej

Pytanie: Wręczyliśmy wypowiedzenie 55-letniej pracownicy, która ma ustalone na stałe prawo do renty rodzinnej po mężu. Na kilka dni przed upływem okresu wypowiedzenia przyniosła ona zwolnienie lekarskie na 25 dni. Od pierwszego dnia niezdolności do pracy pracownicy przysługuje zasiłek chorobowy. Wiadomo, że będziemy wypłacać ten zasiłek do końca lutego, tj. ostatniego dnia zatrudnienia. Ponieważ pracownica ma rentę, nie jesteśmy pewni, czy musimy przekazać do ZUS dokumentację do ewentualnej dalszej wypłaty od 1 marca.

Wypłata świadczeń chorobowych za dni ustawowo wolne od pracy

Pytanie: Pracownica dostarczyła zwolnienie lekarskie na okres 21–27 lutego 2015 r. Wystawione je 21 lutego, czyli w sobotę, która w naszym zakładzie pracy jest dniem wolnym od pracy. Czy za ten dzień oraz za niedzielę należy wypłacić świadczenia chorobowe (pracownica w tym roku nie chorowała, więc przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe przez okres pierwszych 33 dni)?

AZU 94 Styczeń

ZUS IWA za 2014 rok

Do 2 lutego płatnicy składek zobowiązani są przekazać do ZUS formularz ZUS IWA za 2014 r. Informacje zawarte w druku ZUS IWA przekazywane są do ZUS w celu ustalenia przez ten organ stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, według której w kolejnym roku składkowym, tj. od 1 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016 płatnik będzie opłacał za swoich ubezpieczonych składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

Zasiłek opiekuńczy dla matki dziecka, którego ojciec jest rencistą

Pytanie: Pracownica była nieobecna w pracy przez 5 dni i przedstawiła zaświadczenie ZUS ZLA, z którego wynika, że w tym czasie sprawowała opiekę nad chorym 9-letnim synem. Ojciec dziecka jest rencistą i nie pracuje – wydaje się zatem, że może zapewnić dziecku opiekę. Z tego względu mamy wątpliwości, czy pracownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego i czy ZUS nie zakwestionuje ewentualnej wypłaty.

Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy, który jest rolnikiem

Pytanie: Na podstawie umowy zlecenia zatrudniamy osobę, która jest rolnikiem i przez 5 lat opłacała składki w KRUS. Umowę zawarliśmy od 1 października 2014 r. Od 10 do 19 grudnia zleceniobiorca był chory i przesłał nam zwolnienie lekarskie. Czy w takim przypadku nie przysługuje mu zasiłek chorobowy ze względu na brak wymaganego okresu wyczekiwania?