AZU 93 Grudzień

ZUS automatycznie zgłosi przedsiębiorcę

Od 1 grudnia 2014 r. obowiązują zmiany, które pozwolą m.in. na automatyczne zakładanie konta płatnikom składek rozpoczynającym działalność i podlegają obowiązkowi wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tak wynika z informacji przekazanych płatnikom składek przez ZUS.

Wynagrodzenie za dyżury w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego

Pytanie: Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymuje także wynagrodzenie za dyżury. Czy powinniśmy je uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, a jeżeli tak,  to w jakiej wysokości?

Wynagrodzenie z umowy o pracę i zlecenia za różne okresy płatne w tym samym miesiącu

Pytanie: Z osobą, która była zatrudniona w innym zakładzie pracy, na okres od 1 do 30 listopada 2014 r. nasza firma zawarła umowę zlecenia. Zgłosiliśmy ją do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 00, a po zakończeniu umowy wyrejestrowaliśmy. Od 1 grudnia zatrudniliśmy byłego zleceniobiorcę na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (które było określone w umowie kwotowo) wypłaciliśmy grudniu. W tym miesiącu wypłacimy również wynagrodzenie ze stosunku pracy. Jakie imienne raporty miesięczne musimy sporządzić za grudzień?

AZU 92 Listopad

Przekroczenie 30-krotności w programie Płatnik – praktyczne wskazówki

W programie Płatnik w wersji 9.01.001 (A, B, C, D, E, F) ZUS dodał m.in. funkcję pobierania danych z ZUS, w tym danych z konta płatnika i kont ubezpieczonych. Wśród danych pobieranych z kont ubezpieczonych w ZUS jest także informacja o przekroczeniu przez ubezpieczonego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tzw. trzydziestokrotności. Należy podkreślić, że dane te pobierają płatnicy składek, którzy uczestniczą już w drugim etapie wdrażania nowych funkcjonalności programu Płatnik.

Oskładkowanie świadczeń z tytułu zakazu konkurencji wypłacone zleceniobiorcy

ZUS uznaje, że wyłączenie składkowe odszkodowania wypłacanego w związku z zakazem konkurencji nie ma zastosowania do zleceniobiorców, ale tylko do pracowników ze względu na to, że w § 2 pkt 4 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest odwołanie do art. 101(2) Kodeksu pracy.

AZU 91 Październik/Listopad

Zasiłki dla pracowników zatrudnionych na zastępstwo

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na zastępstwo podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu i ubezpieczeniu wypadkowemu, na ogólnych zasadach dotyczących pracowników. Dlatego przysługują mu odpowiednie świadczenia. Oznacza to, że mają oni prawo do wszystkich świadczeń, jakie przysługują z tytułu objęcia ubezpieczeniami:1)      z ubezpieczenia chorobowego: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wyrównawczy; 2)      z ubezpieczenia wypadkowego: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy.  

Zasiłek chorobowy sędziego po złożeniu z urzędu

Byłemu sędziemu, który stał się niezdolny do pracy przed zrzeczeniem się urzędu, przysługuje zasiłek chorobowy w okresie dalszego trwania tej niezdolności po rozwiązaniu stosunku służbowego.

Wynagrodzenie minimalne w 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1.750 zł.  W porównaniu do 2014 roku płaca minimalna będzie więc wyższa o 70 zł (w 2014 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 1.680 zł).

AZU 90 Październik 2014

Stanowisko ZUS w sprawie uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłków składników wynagrodzenia

Pytanie: Nasza firma jest uprawniona do wypłaty zasiłków zatrudnionym pracownikom i zleceniobiorcom. Mamy wątpliwości dotyczące wliczania do podstawy wymiaru zasiłków niektórych składników wynagrodzenia. Czy w tej sprawie możemy wystąpić do ZUS o wydanie oficjalnej interpretacji w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłków chorobowych. Jak powinien wyglądać taki wniosek i czy sprawa ustalania podstawy wymiaru zasiłków może być przedmiotem takiego wystąpienia?

Opieka nad dzieckiem – okres zwolnienia chorobowego

Pytanie: Pracownica dostarczyła zwolnienie lekarskie na okres od 3 lipca do 3 sierpnia 2014 r. W ostatnim dniu tego zwolnienia mija 182 dni nieprzerwanej niezdolności do pracy. Pracownica dostarczyła także ZUS ZLA na okres od 30 lipca do 14 sierpnia 2014 r. z tytułu opieki na chore 5-letnie dziecko. Czy opieka na dziecko przerywa zasiłek chorobowy, a jeżeli nie, to ile dni opieki policzyć? Czy pracownica powinna dostarczyć wypis od lekarza leczącego o odzyskaniu zdolności do pracy w przypadku kolejnego zwolnienia lekarskiego?

Okres urlopu zdrowotnego nauczyciela w podstawie wymiaru zasiłku

Pytanie: Nauczycielka przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia do końca sierpnia 2013 r. Od września wróciła do pracy. Od 26 czerwca 2014 r. ponownie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy w podstawie wymiaru zasiłku uwzględniam również te miesiące, w których nauczycielka przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia (czerwiec 2013 r.– maj 2014 r.), czy też wyłącznie miesiące po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia (tj. wrzesień 2013 r.–maj 2014 r.)? Nauczycielka w czasie urlopu nie otrzymywała dodatku motywacyjnego, dodatku za wychowawstwo i funkcyjnego.

AZU 89 Wrzesień

Zerowy raport miesięczny ZUS RCA za miesiąc bez wynagrodzenia

Pytanie: Zawarliśmy ze zleceniobiorcą umowę zlecenia na okres od 1 sierpnia do 31 października 2014 r. W umowie określiliśmy, że wynagrodzenie za wykonywanie zlecenia wynosi 3.000 zł miesięcznie. W firmie wypłata wynagrodzeń następuje z dołu po zakończeniu miesiąca. W związku z tym w sierpniu zleceniobiorcy nie wypłaciliśmy żadnej kwoty. Pierwszą wypłatę z tytułu zlecenia otrzyma dopiero we wrześniu. Czy za sierpień musimy za tę osobę przekazać ZUS RCA?

Wypłata dla wdowy po pracowniku

Pytanie: Pracownik zginął w wypadku samochodowym. Żonie zmarłego zostaną wypłacone wynagrodzenie, dodatki za pracę w godzinach nocnych oraz część trzynastki. Czy musimy od nich naliczyć składki?

AZU 88 Sierpień

ZUS nie zawsze wznowi wypłatę zawieszonej emerytury

Pytanie: ZUS zawiesił wypłatę emerytury przyznanej w maju 2010 roku, od 1 października 2011 r. w związku z kontynuowaniem zatrudnienia. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w dniu 17 grudnia 2012 r. zgłosiłam wniosek o wypłatę emerytury od dnia zawieszenia i naliczenie odsetek. ZUS podjął wypłatę emerytury od 22 listopada 2012 r. Ze względu na wysokość osiąganego przeze mnie przychodu emerytura była wypłacana w zmniejszonej wysokości o kwotę maksymalnego zmniejszenia. ZUS odmówił wypłaty emerytury za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. oraz wypłaty odsetek. W wyniku postępowania odwoławczego (odwołam się od decyzji ZUS) sąd apelacyjny w wyroku z lipca 2013 roku orzekł, że wypłata emerytury wraz z ustawowymi odsetkami przysługuje za okres od 1 października 2011 r. ZUS we wrześniu 2013 roku wypłacił mi wyrównanie i odsetki za okres do daty wypłaty. Czy jakieś wyrównanie mi przysługuje na podstawie ustawy z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.?

Zasiłek chorobowy po zmarłym pracowniku wypłaca się rodzinie

Pytanie: Na podstawie jakich dokumentów mogę wypłacić zasiłek chorobowy po zmarłym pracowniku jego studiującym dzieciom?

Za czas pozostawania bez pracy składka na FEP nie jest należna

Pytanie: Zwolniliśmy pracownika zatrudnionego na stanowisku maszynisty. Wyrokiem sądu (po około 1,5 roku) został on przywrócony do pracy. W związku z tym, że stanowisko maszynisty jest stanowiskiem pracy, na którym wykonywane są prace o szczególnym charakterze, pracodawca odprowadza na FEP składki w wysokości 1,5 % od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za każdego pracownika zatrudnionego na tym stanowisku. Czy za okres pozostawania bez pracy, po przywróceniu tego pracownika na poprzednio zajmowane stanowisko maszynisty, musimy zapłacić do ZUS zaległe składki na FEP za tego pracownika? Czy może – wobec tego, że nie wykonywał pracy na tym stanowisku – składek nie trzeba spłacać pomimo przywrócenia do pracy?

AZU 87 Lipiec

   Zleceniobiorca, który złożył oświadczenie niezgodnego z prawdą, poniesie konsekwencje

Pytanie: W 2011 roku podpisaliśmy umowę zlecenia z instruktorką, która złożyła oświadczenie, że  w innej firmie otrzymuje co najmniej najniższe wynagrodzenie za pracę i nie chce być objęta ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Nie miała ukończonych 26 lat, ale  nie zaznaczyła, że jest studentką. ZUS poinformował nas, że osoba ta powinna być objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, ponieważ w drugiej firmie nie otrzymywała co najmniej minimalnego wynagrodzenia. W odpowiedzi na pismo ZUS wysłałam ksero umów z podpisem zleceniobiorczyni oraz z podanym przez nią miejscem wykonywania umowy o pracę.  ZUS wydał decyzję o konieczności opłacenia za nią zaległych składek. Pozostała nam więc ewentualne dochodzenie zwrotu składek na drodze cywilnej. Czy jest jakaś inna możliwość, skoro powinna obowiązywać odpowiedzialność cywilno-prawna każdej osoby przy podpisywaniu umów? 

  Za nieopłacenie składek od dodatku stażowego płatnik poniesie konsekwencje

Pytanie: Podczas przeprowadzanej przez ZUS kontroli okazało się, że nie opłacaliśmy składek od dodatku stażowego. Nieprawidłowości były w 2011 i 2012 r. Obecnie dostaliśmy protokół kontroli. W jakim terminie powinniśmy złożyć korektę? Czy ZUS powinien nam wydać w tej sprawie decyzję. Czy możemy wystąpić o rozłożenie tych należności na raty? Czy możliwe jest umorzenie odsetek?

AZU 86 Czerwiec

 Nadpłacony zasiłek chorobowy należy wykazać w formularzach korygujących

Pytanie: Kontrola z jednostki nadrzędnej zwróciła uwagę, że źle została ustalona kwota zasiłku chorobowego przysługująca pracownikowi za okres od 2 do 20 grudnia 2013 r. Prawidłowa wysokość zasiłku dla pracownika powinna wynosić 1.454,33 zł, a tymczasem kwota wyliczona wyniosła 1.598,12 zł. Jak skorygować ten błąd w dokumentach dla ZUS?  

Przedsiębiorca zatrudniający nawet jednego pracownika zawsze składa deklarację rozliczeniową

Pytanie: Przez kilka lat jednoosobowo prowadziłem działalność gospodarczą. Na początku kwietnia do pomocy przy prowadzeniu firmy zatrudniłem osobę na podstawie umowy o pracę. Do tej pory nie składałem za siebie co miesiąc dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Czy teraz będę musiał za każdy miesiąc przekazywać te dokumenty, nawet jeżeli w wynagrodzeniu pracownika nie wystąpią żadne zmiany w stosunku do poprzedniego miesiąca?

AZU 85 Maj

 Nie zawsze przed przyznaniem wcześniejszej emerytury trzeba rozwiązać stosunek pracy

Pytanie: Pracownik, którego od kilkunastu lat zatrudniamy w szczególnych warunkach, zamierza niedługo przejść na wcześniejszą emeryturę przysługującą na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej. Zwrócił się do nas o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron z końcem kwietnia 2014, gdyż w maju 2014 chciałby zgłosić wniosek o ustalenie wcześniejszych uprawnień emerytalnych. Wydaje się nam jednak, że lepiej dla niego byłoby najpierw zgłosić wniosek o emeryturę, a dopiero później rozwiązać stosunek pracy.

ZUS może zażądać od pracodawcy zwrotu nienależnie wypłaconej emerytury

Pytanie:   W styczniu 2010 roku wystawiliśmy pracownikowi zaświadczenie na formularzu ZUS Rp-7 potwierdzające jego zarobki w latach 2000–2009. W wyniku kontroli ZUS stwierdził, że sporządzając ten dokument, błędnie wykazaliśmy zbyt wysoki przychód za 2009 rok. W związku z tym przez wiele miesięcy świadczenie było wypłacane w zawyżonej wysokości. Po korekcie zaświadczenia ZUS obniżył pracownikowi emeryturę, a nas zobowiązał do zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń za cały okres (prawie 4 lata). Czy istotnie przepisy zobowiązują nas do tego, aby zwrócić do ZUS kwoty wypłacone nienależnie pracownikowi przez ten organ, i czy taki obowiązek obejmuje cały okres, za który świadczenie zostało wypłacone w zbyt dużej wysokości?

AZU 82 Luty 2014

Zleceniobiorcę należy zgłosić do ZUS w ciągu 7 dni od skreślenia z listy studentów

Pytanie: Od początku tego roku (z dniem 2 stycznia) zawarliśmy umowę zlecenia ze studentem niebędącym pracownikiem. Okazało się, że 9 stycznia osoba ta została skreślona z listy studentów, ale zaświadczenie o skreśleniu otrzymaliśmy 23 stycznia. Zgłoszenie do ZUS trzeba wysłać w ciągu 7 dni. Czy mimo tego że umowa została zawarta 2 stycznia 2014 r., zgłoszenie można wysłać dopiero po otrzymaniu informacji o skreśleniu, czy też czy trzeba zmienić umowę, żeby zachować termin 7 dni?

Zgłoszenie do ubezpieczeń z prawidłową datą wymaga wyrejestrowania

Pytanie: Na czym polega korekta ZUS ZZA, w którym błędnie wpisano data zatrudnienia? Zatrudniliśmy pracownika 17 stycznia, a w zgłoszeniu podałam datę 7 stycznia.

Za czas pobytu pracownika w szpitalu zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego nie podlega obniżeniu

Pytanie: W grudniu ubiegłego roku pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Z tego powodu jest niezdolny do pracy od 3 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r. Od 3 do 14 grudnia 2013 r. przebywał w szpitalu. Czy należy obniżać zasiłek za te dni, w których pracownik przebywał w szpitalu?

AZU 81 Styczeń 2014

ZUS RSA – gdy płatnik nie wypłaca wynagrodzenia chorobowego

Pytanie: Pracownik miał wypłacane wynagrodzenie chorobowe. Czy na RSA wpisuję liczbę dni choroby, czy pozostawiam pole puste? Czy jeśli zasiłek chorobowy był wypłacany przez ZUS to czy wpisuje liczbę dni?